Da fylkestinget onsdag behandlet tilstandsrapport for 2012 for videregående opplæring var elevers gjennomføring av utdanning et sentralt tema. Fylkestinget legger til grunn at gjennomføringsprosenten skal økes fra nåværende 71 til 77 prosent. For å øke gjennomføringen i videregående opplæring må arbeidet med skolebasert vurdering intensiveres. I dette ligger at alle skolene har gode prosesser for å vurdere egen kvalitet, sette mål for videre utvikling og implementere utviklingsarbeid. Tinget besluttet at for 2013-14 skal alle skolene sette mål for andel elever som fullfører og består skoleåret. Skoleeier må vurdere omfang av mål for videregående opplæring. Få og klare mål må kommuniseres tydelig på alle nivåer i organisasjonen.

Resultater på gjennomføring våren 2011 viste at 71 prosent av elevene og lærlingene hadde fullført og bestått videregående opplæring innenfor fem år. Resultatet er bedre enn landssnittet. Med utfordrende levekår, grunnskolepoeng under landssnittet og en høy andel elever på yrkesfag må resultatet betraktes som godt. De fylkeskommunale skolene gir et skolebidrag i forhold til landssnittet på gjennomføring. En spesiell utfordring er imidlertid å få flere elever til å bestå matematikk.

Skolebidraget på gjennomføring har vært stabilt de siste tre årene. Trykket på gjennomføring må imidlertid holdes oppe. Interne data gir indikasjoner på reduksjon til under 70 prosent fullført og bestått for elevene som måles våren 2012. Resultater for 2012 publiseres i slutten av mai.

Fylkestinget vedtok videre at alle elever, lærlinger og lærekandidater skal inkluderes, trives, oppleve mestring og få faglige utfordringer. For å redusere mobbing må arbeidet med plan for elevenes psykososiale læringsmiljø intensiveres ytterligere.

Andelen mobbing er redusert med 10 posent hvert av de to siste årene. Imidlertid opplever fortsatt elever mobbing. I 2012 startet implementeringen av plan for elevenes psykososiale læringsmiljø. Planen gir klare retningslinjer for forebygging, avdekking og oppfølging av elevenes psykososiale miljø.

Tilstandsrapporten har ikke behandlet økonomiske konsekvenser av økt gjennomføring. Vest-Agder fylkeskommune har imidlertid ambisiøse mål for videregående opplæring. Det er kostnadskrevende å øke andelen fullført og bestått. 77 prosent fullført og bestått betyr at 150 flere elever må bestå videregående opplæring. Det vil da være behov for flere elevplasser i skolen og flere læreplasser i bedriftene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer