Elev- og lærlingombud Helge Ødegård Hovland, skriver i sin årsmelding for 2012, at han gjennom elevundersøkelsen har fått tilgang til tall over hvor mange i Vest-Agder skolen som på jevnlig basis føler seg mobbet. Hovland understreker at det her er viktig at skolene gjennom "Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø" følger opp arbeidet knyttet til disse utfordringene. Skolen har gjennom opplæringsloven en plikt til å forebygge mobbeatferd, og det skal utarbeides planer og rutiner for elevenes rett til et godt læringsmiljø. Fylkestinget ble i dag orientert om innholdet i årsmeldingen.

-Etter den siste tids mediefokus knyttet til enkeltsaker om mobbing er det viktig at skolene jevnlig gjøres oppmerksomme på det arbeidet og de rutiner som gjelder i henhold til lover, forskrifter og rundskriv. Det ligger til skoleledelsens ansvar å sørge for at dette arbeidet implementeres og følges opp rundt om på skolene, påpeker ombudet.

Hovland ønsker også at elevene, gjennom undervisning og aktivt holdningsarbeid, gis gode vaner knyttet til bruken av sosiale medier og nettvett.

ElevrådsskoleringHan viser til at det er rundt 6800 elever i den videregående skolen i Vest-Agder. -At antall henvendelser knyttet til elevsaker hos ombudet er lavt kan tolkes enten til at det jevnt over er gode forhold for elevene, men mulig også at ombudets rolle bør bli mer kjent på skolene. Skolene må fortsette sitt arbeid med å informere elever om ombudsordningen og å henvise elever til ombudet hvor det kan være saker hvor ombudet kan bistå på en formålstjenlig måte, skriver Hovland. Mange av de sakene som ombudet i 2012 har jobbet med er saker av slik karakter at elever og lærlinger som har tatt kontakt med ombudet gjør det som en siste utvei, i forhold til at de ikke føler at saken har blitt løst tidligere. Når ombudet har jobbet med saken noe tid har den i nesten alle tilfeller løst seg på den måten at partene har blitt enige, eller at man har løst saken på den måten som best egnet seg for eleven/lærlingen. Mange saker løser seg veldig enkelt på et lavest mulig nivå, mens noen saker er mer komplekse og hvor ombudet har følt seg nødt i samråd med eleven/lærlingen til å involvere andre i prosessen.

Til tross for dette føler ombudet for å få presisert at i de aller fleste tilfeller av saker som oppstår, løses dette lokalt og på et lavt nivå på skolen eller i bedriften uten at ombudet involveres i særlig grad. Det gir ombudet en overbevisning om at man ute i opplæringssektoren gjøres veldig mye bra knyttet til veiledning, rådgivning og oppfølging av elever/lærlinger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer