Fylkestinget behandlet i sist møte en rapport. om "Hva det vil koste å fjerne forfall på fylkesvegnettet?" Den er utarbeidet som en del av arbeidet med Nasjonal Transportplan 2014-2023. I rapporten er det estimert et behov på 2,5 milliarder kroner for å oppgradere fylkesvegene i Vest-Agder til opprinnelige tiltenkte standard. Fylkestinget fastslår at Vest-Agder fylkeskommune ikke har et finansielt handlingsrom til å gjøre et vesentlig vedlikeholdsløft alene. Fylkestinget ber derfor staten om å bidra finansielt til opprusting av fylkesvegene, for at fylkeskommunen vil kunne være i stand til å forvalte vegsystemene på en ordentlig måte.

Fylkestinget besluttet at forfallet som er kartlagt vil bli vurdert i det videre arbeidet med Regional plan for samferdsel 2014-2019 og i revisjon av Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017. 

Av det samlede behovet på om lag 2,5 milliarder kroner for å fjerne forfall og gjøre tilhørende nødvendige oppgraderinger på fylkesvegnettet i Vest-Agder er omlag 890 millioner kroner knyttet til vegoverbygningen (vegfundament og vegdekke) og omlag 910 millioner kroner til vegutstyr og miljøtiltak. Det er også stort behov knyttet til drens- og avløpsanlegg, om lag 320 millioner kroner. Behovet knyttet til bruer er om lag 290 millioner kroner.

GåshellertunnelenDet er 16 fylkesvegtunneler i Vest-Agder, med et samlet registrert behov på om lag 140 millioner kroner for å fjerne forfall og gjøre nødvendig oppgradering. Det er registrert behov for tiltak i alle tunnelene. De største tiltakene er knyttet til oppfyllelse av tunnelsikkerhetsforskriften i fem tunneler, først og fremt sikkerhetsbelysning i to tunneler på fylkesveg 42, Bjørkåstunnelen og Gåsehellertunnelen. Kostnadene til disse to tunnelene samt Presteheiatunnelen på fylkesveg 471 utgjør i overkant av 60 prosent av de totale kostnadene for fjerning av forfall og tilhørende oppgradering av fylkesvegtunnelene i Vest-Agder fylke.

Det er registrert et behov på om lag 290 millioner kroner for å fjerne forfall og gjøre tilhørende oppgradering av fylkesvegbruene i Vest-Agder. Dette omfatter ikke alt forsterkningsbehov og utbedring av flaskehalsbruer. Størst kartlagt behov er det for Flekkefjord bru på fylkesveg 44 (om lag 35 mill. kroner) og Oksesteinen bru på fylkeveg 822 (om lag 16 mill. kroner). I begge disse tilfellene omfatter kostnadene bygging av ny bru, noe som anses som nødvendig.

Bybroen I Flekkefjord

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer