Kristiansand kommune har meldt oppstart av arbeid med planprogram for Hamrevannområdet på østsiden av Kristiansand. Planområdet er på cirka 4000 dekar. Utbyggingspotensialet skal utredes som en del av planarbeidet. I kommuneplanen er det anslått plass til rundt 3000 boenheter, men potensialet kan være større. Hamrevann AS, et utbyggingsselskap i området, anslår at det er mulig med 6-8000 boenheter. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø mente, da saken nylig sto på dagsorden, at planprogrammet gjennomgående er dekkende for det aktuelle planarbeidet og at fylkeskommunen stiller seg positivt til å delta i planprosessen.

Kristiansand kommune har store arealreserver for boliger. Utbyggingstakten i kommunen er på omkring 6-800 boenheter per år. Med en utbygging på rundt 3000 boenheter i Hamrevannområdet har kommunen en boligarealreserve på mellom 20 og 25 år. Med en høyere utnyttelse vil en kunne dekke boligbehovet for enda flere år. Utnyttelsen og takten skal avklares i planarbeidet.

Trasevalg for ny vei til Kjevik, riksvei 41 vil kunne påvirke utformingen av Hamrevannområdet. Kommunedelplanarbeidet for Hamrevannområdet og kommunedelplanarbeidet for ny vei til Kjevik forutsettes koordinert.

Kommunen oppgir at formålet med planarbeidet er å utarbeide en overordnet strategisk kommunedelplan som legger til rette for utvikling av en framtidsrettet bydel. Kommunen vil at en fremtidsrettet bydel skal:

-ha gode bokvaliteter
-bidra til lave klimagassutslipp
-ivareta miljø og biologisk mangfold
-være basert på bærekraftprinsipper
-være tilpasset et fremtidig klima

Regionalplan for Kristiansandsregionen har et 40 årsperspektiv. Med dagens befolkningsutvikling vil det trolig ta mange år før det er behov for Hamrevannområdet som utbyggingsområde, hvis en ikke endrer utbyggingsrekkefølgen i forhold til allerede planlagte områder i regionen. I forslag til planprogram er det forutsatt at kommunedelplanen skal være vedtatt høsten 2015.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Nodeland
  av jto, 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Les mer
 • Kvinesdaøls Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

  Les mer