Vennesla kommune har lagt ut forslag til kommunedelplan for Venneslaheia til høring. Planområdet ligger på heia øst for Vennesla sentrum og avgrenses omtrentlig ved jernbanen i vest, ved Erkleivvegen i sør, ved grensen til Kristiansand kommune i øst og ved boligfeltet Heptekjerr i nord. Et område i sør fra Breimyr til Ålefjærvegen er tatt med for å muliggjøre en alternativ atkomst i tunell til planområdet. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø avga nylig Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse hvor et hovedpunkt er at det reises innsigelse til planforslaget for den del som gjelder tunnelalternativet. FRP’s to representanter stemte imot innsigelse og heller benytte seg av en reaksjon kalt faglig råd.

Det foreligger to alternativer for atkomst til planområdet. Det ene alternativet som går langs eksisterende Erkleivvei. Det andre er et tunnelalternativ, hvor hovedatkomst til Venneslaheia går i tunnel fra Ålefjærveien. Når det gjelder det veitekniske har Statens vegvesen har vegvesenet konkludert med å anbefale fylkeskommunen å reise innsigelse til tunnelalternativet.  Samferdselsseksjonen har uttrykt seg enig i vegvesenets vurderinger og har anbefalt innsigelse til tunnelalternativet. Seksjonen anbefaler at det arbeides videre med Erkleivveien som hovedatkomst til Venneslaheia. Dette vil bygge opp under de prinsipper som vil bli lagt til grunn for utvikling av kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen.

Hovedutvalget vurderer for øvrig arealdisponeringene i planforslaget som gode med tanke på blant annet bokvalitet for fremtidige beboere, forholdet til grøntstruktur og friluftsliv samt områdets beliggenhet nær Vennesla sentrum

Hensikten med kommunedelplanen er å legge til rette for fremtidige boligområder i Vennesla kommune med tilhørende infrastruktur og tjenesteyting. Planforslaget inneholder også store områder med grønnstruktur, natur- og friluftsformål. Totalt er planområdet på om lag 7000 dekar hvor om lag 2500 dekar er avsatt til bebyggelse. Det er tenkt å inneholde rundt 1500 boenheter. Kommunen anslår at dette vil dekke behovet for boliger frem til cirka år 2050. Planforslaget legger til rette for relativt lav tetthet med boligtyper som rekkehus og eneboliger. Hovedintensjonen i planforslaget er å legge til rette for boligområder av høy kvalitet med nærhet til natur og med gode muligheter for friluftsliv.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Nodeland
  av jto, 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Les mer
 • Kvinesdaøls Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

  Les mer