Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag en høring om planprogrammet som Marnardal kommune legger opp til når kommunen skal utarbeide ny kommuneplan for årene 2014 til 2026. Kommunen vil gripe fatt i sentrale utfordringer knyttet til steds- og sentrumsutvikling, befolkningssammensetning, levekår og likestilling. Hovedutvalget mener det fremlagte planprogram peker på viktige utfordringer og at kommunen i den sammenheng har valgt ut relevante satsingsområde. Planhøringen skal gjennom videre politisk behandling i fylkeskommunen som sluttføres i fylkestinget 18. juni.

I følge planstrategien er det en utfordring at kommunens innbyggere bor relativt spredt med en konsentrasjon i områdene Øyslebø, Marnardal, Laudal og Bjelland. Tjenestestrukturen må ta hensyn til bosettingsmønsteret. Videre er en relativt lav andel personer i kommunen i alderen 20-30 år og det er færre kvinner enn menn totalt sett. Sammensetningen av befolkningen er i så henseende typisk for innlandskommunene. Kommunen skårer lavt på likestilling og levekår. Kommunen ligger over gjennomsnitt på andel uføre, arbeidsledige og barn med barnevernstiltak. Gjennomsnittsinntekten er som en naturlig følge lav.

For å svare på utfordringene som kommunen står overfor er fire utfordringsområder valgt ut som grunnlag for kommuneplanens samfunnsdel.

Det ene av disse går på utvikling. Marnardal kommune har potensial for fremtidig vekst og utvikling. I i forslaget til planprogram vil kommunen at området rundt Marnardal stasjon skal være sentralt i utviklingen av kommunen, og en vil diskutere mulighetene for å utvikle stasjonsområdet på en målrettet måte, slik at det kan bli et sentrum for kommunen med samling av kommunale tjenester, attraktive boområder og utvikling av et lokalt næringsliv.

Det neste utfordringsområdet går på omdømme. Kommunen mener det mye å være stolt av i Marnardal. En har lotte lokalsamfunn med gode oppvekstvilkår i vakker natur, et godt tjenestetilbud og en sentral plassering på Agder. Dette og mer kan formidles både til innbyggerne og andre slik at det kan bidra til å skape vekst og fremtidstro i kommunens lokalsamfunn. Formidling er sentralt, men et godt omdømme skapes gjennom handling og derfor vil kommunen at dette skal vektlegges i politiske prosesser og vedtak innenfor alle viktige politikkområder i kommunen.

Et tredjeutfordringsområde er levekår. Kommunen vil at det skal være godt å vokse opp og leve i Marnardal. Derfor vil kommunen se på de levekårsutfordringene den kjenner til og finne løsninger på disse. Kommunen har overhyppighet av noen kreftformer, lav målt likestilling og noen flere unge uføre enn gjennomsnittet. Kommunen vil formulere konkrete mål for utviklingen på disse områdene.

Det fjerde området omfatter kommunestruktur og interkommunalt samarbeid. Marnardal kommune er en liten innlandskommune. Tjenesteproduksjonen er avhengig av godt samarbeid med omliggende kommuner og regionale etater for å være kostnadseffektiv og av høy kvalitet. Marnardal ønsker fortsatt å være en egen kommune, men kommunesammenslåing kan komme uavhengig av kommunens ønsker. Marnardal kommune skal være en konstruktiv interkommunal samarbeidspartner, og bidra aktivt med egen kompetanse på områder der kommunen har særlige forutsetninger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Nodeland
  av jto, 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Les mer
 • Kvinesdaøls Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

  Les mer