Sammen med statsbudsjettet skal Regjeringen legge frem en handlingsplan for kollektivtransport. Nylig ble det arrangert et møte mellom Samferdselsdepartementet og KS. På dagsorden sto handlingsplan for kollektivtransport, håndtering av vedlikeholdsetterslep, parkering og skoleskyss. KS la frem behovet for en god prosess med involvering av fylkeskommunen i arbeidet med Regjeringens handlingsplan for kollektivtransport. Videre tok KS opp fylkeskommunenes bekymring knyttet til økte driftsutgifter til kollektivtransport. Handlingsplanen åpner nå opp for at innspill fra KS tas inn i det videre arbeidet, herunder driftsutgifter til kollektivtransport.

Vedlikeholdsetterslep

 KS løftet frem etterslep i vedlikeholdet på kommunale og fylkeskommunale veger og nødvendigheten av å sikre en god fordeling av statens tildelte midler til vedlikeholdsetterslep (1 mrd. over ti år). Samferdselsdepartementet inviterte KS til å komme med innspill om andre måter å fordele tildelte midler til fylkeskommunene enn dagens ordning med særskilt fordeling med et gjennomsnitt i beregnet vedlikeholdsetterslep fordelingsnøkkel.

Parkering og skoleskyss

 Avslutningsvis orienterte departementet om arbeidet med ny felles parkeringsregulering. Arbeidet med forskriften er nå i sluttfasen og vil bli sendt ut på ny høring før forskriften fastsettes. Forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss trer i kraft 1. juli. Her kan fylkeskommuner som trenger lengre tid til innføring av forskriften søke om dispensasjon. Så langt har departementet kun mottatt fire søknader.

Her er notatet fra KS som ble overlevert til departementet i forbindelse med møtet.

Notat fra KS til SD av 5. juni 2013

Kilde: KS

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stein Inge Dahn
  av jto, 14.03.19

  Vil til livs forurensningen som plastbrøytestikker medfører

  Les mer
 • Åpning Sikkerhetssenter Jon Georg Dale
  av jto, 12.03.19

  Ny sikkerhetshall ved Trafoen i Sørlandsparken åpnet av samferdselsministeren

  Les mer
 • Veiarbeid - Gravemaskin
  av jto, 11.03.19

  Driften av fylkesveiene ble i hovedsak gjennomført som planlagt i 2018

  Les mer