Miljøverndepartementet har oversendt forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging til uttalelse i blant annet fylkeskommunene. Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen, både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Retningslinjene skal også bidra til bedre og mer effektive planprosesser. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø nylig avga Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse ble det påpekt at fylkeskommunens utgifter til kollektivtrafikk, samt utgifter til etablering av gang- og sykkelveier må forventes å øke dersom intensjonene i retningslinjene skal oppfylles. Hovedutvalget forventer at dette også følges opp gjennom økte statlige rammer til fylkesveinett og kollektivtrafikk.

Retningslinjene er tydelige på at bruken av kollektivtrafikk og gang og sykkel skal økes på bekostning av bilbruk. Det betyr at fylkeskommunens utgifter til kollektivtrafikk, samt utgifter til etablering av gang- og sykkelveier må forventes å øke dersom intensjonene i retningslinjene skal oppfylles.

Hovedutvalget gjør det for øvrig klart at Vest- Agder fylkeskommune støtter hovedtrekkene i det fremlagte forslaget til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Føringene er for øvrig langt på vei sammenfallende med gjeldende regionale føringer for areal- og transportplanleggingen.

Utvalget ser det som positivt at en av målsetningene i retningslinjene er stimulere til mer effektive prosesser med sikte på å øke tilgangen på nye boliger. Imidlertid anses retningslinjene  for svake og uklare når det gjelder å sikre kvalitativt gode boliger.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Nodeland
  av jto, 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Les mer
 • Kvinesdaøls Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

  Les mer