Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har gjennom Interreg-prosjektet SMS (Stedsutvikling, Medvirkning og Sosiale møteplasser), utviklet planverktøy som skal bidra til helsefremmende og sosial holdbar stedsutvikling.

Hva er SMS-prosjektet?
SMS er et Interreg IVA-prosjekt som skal bidra til en sosialt holdbar stedsutvikling og fremme sosial integrasjon. Prosjektet har hatt fem partnere i Norge og Sverige: Vest-Agder fylkeskommune (norsk prosjekteier), Kristiansand kommune, Fredrikstad kommune, Halmstads kommun og Göteborg Stad (Lead Partner). Prosjektet ble avsluttet 31. desember 2013.

Helsefremmende og sosial holdbar stedsutvikling
Endringer i kultur, livsform, demografi og befolkningens etniske sammenheng utfordrer og gir nye muligheter for hvordan man kan tilrettelegge byer og steder. En bevisst areal- og samfunnsplanlegging kan bidra til å utvikle steder der folk kan leve gode og helsefremmende liv.

Anette -vesterskov -pedersen _123x 135Prosjektleder for SMS i Vest-Agder fylkeskommune, Anette Vesterskov Pedersen, forteller at det finnes mange virkemidler for å bedre det fysiske og sosiale miljøet der vi bor. –Eksempelvis kan tilgjengelighet til nære turområder og tilrettelegging for sosiale møteplasser bidra til økt fysisk aktivitet og sosial integrasjon, sier Vesterskog Pedersen. Hun legger til at inaktivitet er en av de helt store folkehelseutfordringene og at det er viktig å satse på tilrettelegginger som egner seg for folk flest og som stimulerer til å komme seg ut.

Tilrettelegging for gode og helsefremmende liv er en kompleks oppgave og det er derfor viktig at det i planleggingen legges vekt på helhetstenkning og tverrfaglige løsninger. Med de nyutviklede planverktøy er formålet å bidra til bredere dialoger og styrke en tverrfaglig tilnærming til arbeidet med stedsutvikling.

Det har vært god oppmerksomhet rundt SMS prosjektet som har blitt presentert i flere sammenhenger både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Tirsdag denne uken skal prosjektet presenteres for Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ved et arrangement som avholdes i Gravane og Tresset i Kristiansand.

Kenneth -andresen 150xRegionalsjef Kenneth Andresen, som har vært med i prosjektets styregruppe, mener dette er et av de mest vellykkede EU-prosjekter som fylkeskommunen har deltatt i. Prosjektet har gitt konkrete resultater, utviklet nyttig kunnskap og vil være viktig som grunnlag for videre arbeid med planlegging og stedsutvikling.

Planverktøyene som er utviklet i det treårige SMS-prosjektet fokuserer på fire dimensjoner: Urbant friluftsliv, Kulturmiljøer og kulturarenaer, Medvirkning og Sosial konsekvensbeskrivelse.

Case Kristiansand/Vest-Agder
Gjennom prosjektperioden har Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune sammen utviklet verktøyet Urbant friluftsliv, og flere metoder fra verktøyene er brukt i ulike caseområder. Lokalt har det vært fokus på videreutvikling av elve- og strandpromenaden i Kristiansand sentrum, med møteplasser, friluftsliv og økt hverdagsaktivitet hele året.

Langs promenaden har satsningsområder vært Elvepromenaden, Tresse nærmiljøpark og Gravaneparken. Tiltak har blant annet vært lyssetting, treningsapparater og en eksotisk strand.

I arbeidet med elve- og strandpromenaden har det blitt gjennomført medvirkningsprosesser gjennom blant annet åpne informasjonsmøter, folkemøter og møter med inviterte målgrupper for å få innspill til hvordan områdene langs promenaden kan utvikles. Innspillene har bidratt til framstilling av mulighetsbilder for de tre caseområdene. Kommunen tar innspillene med i det videre arbeidet med utvikling av områdene, og flere tiltak er allerede gjennomført.  

 

I menyen til høyre finner du lenker til populærversjon av sluttrapporten som viser resultatene av prosjektet, samt til prosjektets nettsider hvor, blant annet, planverktøyene er nærmere beskrevet.

 

av Richardsen, Wanja, publisert 10. februar 2014 | Skriv ut siden