Flekkefjord Sykehus
© Lund kommune

Lund kommune

I dag avga fylkestinget Vest-Agder fylkeskommunes endelige uttalelse til Utviklingsplan 2030 Sørlandet Sykehus HF. Et enstemmig fylkesting går inn for at fremtidens sykehusstruktur på Sørlandet må baseres på tre sykehus slik som nå, i henholdsvis Kristiansand, Arendal og Flekkefjord, med ulikt innhold.

Fødetilbud, akuttmottak og trombolytisk slagbehandling opprettholdes
Fylkestinget understreker betydningen av god tilgjengelighet, trygghet og nærhet for pasienter og ansatte. Det anses som viktig å finne løsninger som sikrer et godt tilbud og videre drift av sykehusene, og at fødetilbud, akuttmottak og trombolytisk slagbehandling videreføres ved alle tre lokasjoner, samt at barnetilbud videreføres ved sykehusene Kristiansand og Arendal.

Kommunenes høringsuttalelser viktige
Fylkestinget peker på at det i det videre arbeidet med utviklingsplanen er viktig at det legges stor vekt på kommunenes egne høringsuttalelser.

Trygghet i helsetilbudet
Som regional utviklingsaktør vil fylkeskommunen være opptatt av at Sørlandet sykehus HF utvikler et tilbud som fremmer befolkningens behov for trygghet og helsetjenester på en best mulig måte. Fylkestinget understreker viktigheten av å ha gode, nære sykehusfunksjoner og at en sikrer den fremtidige eksistensen til avdelingene i Flekkefjord og Arendal gjennom å utvikle sykehustjenestene og bidra til høy kvalitet og viktige funksjoner med høy grad av pasientsikkerhet i fremtiden.

Kompetanse
Videre er en opptatt av kompetanse. Fylkestinget uttrykker i uttalelsen at kampen om kompetanse mye handler om å gjøre landsdelen mest mulig attraktiv sammenlignet med andre deler av landet og i resten av Skandinavia.  Kampen om kompetanse handler også om å utvikle sykehustjenesten, og bidra til høy kvalitet ved lokalsykehusene, samt opprettholde viktige funksjoner og dermed attraktive arbeidsplasser.

Kompetanse er en stor utfordring i primærhelsetjenesten i kommunene og delregionene. Universitetet i Agder kan bidra til å øke landsdelens utdannings- og kompetansenivå. Samtidig representerer Universitetet og SSHF i seg selv kompetansearbeidsplasser.  Strategier for forsknings- og utviklingssamarbeid mellom Universitetet, andre forskningsmiljøer, kommunene og SSHF er viktig å få frem i planen. Vest-Agder fylkeskommune vil understøtte en slik strategi i planen.

Mer fokus på forebyggende arbeid
Fylkestinget mener at utviklingsplanen i for liten grad tar opp forebyggende og helsefremmende arbeid som tema. Planen må legge til rette for samarbeid og utvikling av folkehelsetiltak med kommunene.

Robuste fagmiljøer
Den medisinske og teknologiske utvikling medfører at fagmiljøene blir stadig mer spesialiserte og krevende på mange områder.  Det blir behov for større team for å behandle komplekse lidelser på en god måte.  Robuste fagmiljøer blir avgjørende for å sikre god rekruttering av fagfolk. Det må også planlegges i forhold til fremtidig medisinsk og teknologisk utvikling.  Et fremtidig sykehus må dimensjoneres slik at det tilpasses de muligheter som åpner seg innenfor dette området. 

Tre sykehus
Sett i lys av dette er fylkeskommunen enig i at en baserer seg på tre sykehus med ulikt innhold. 

Styrking av rus og psykiatri
Det advares mot en nedbygging av rus og psykiatri-tilbudet før dette er faglig forsvarlig og kommunene er i stand til å løse nye oppgaver.  Tilbudet innen rus og psykiatri må styrkes i regionen.  Det psykiatriske tilbudet i Kristiansand må forbedres så snart som mulig.

 

Fylkestinget ber for øvrig regjeringen avklare hva innholdet i et lokalsykehus skal være

 

 

av Torkelsen / Richardsen, publisert 21. oktober 2014 | Skriv ut siden