Folkehelseundersoekelse

Foto: Inger Holen

10 000 egdinger i alderen 18 år og eldre skal spørres om deres forhold til egen helse og levekår. Agderfylkene har sammen med Vestfold fylke inngått avtale med Nasjonalt folkehelseinstitutt om å gjennomføre en pilot for folkehelseundersøkelser i fylkene. Undersøkelsen skal gjennomføres over noen måneder i 2015. Erfaringene skal senere brukes i resten av landets fylker.

(Tekst: Oddmund Frøystein)

Hvordan skal undersøkelsen gjennomføres
Folkehelseundersøkelsen vil bli gjennomført som en spørreundersøkelse, i form av telefonintervju og som internettundersøkelse. Totalt 15 000 innbyggere i Vestfold, Aust- og Vest Agder vil bli spurt om blant annet fysisk og psykisk helse, trivsel i nærmiljø, vurdering av egen helsetilstand, funksjonsnedsettelse som påvirker hverdagen, sosial kontakt og psykisk helse, støyplager, fysisk aktivitet, matvaner, bruk av tobakk og alkohol. Pilot-undersøkelsen omfatter kun den voksne befolkningen; de som er 18 år eller eldre i det året undersøkelsen gjennomføres.

Etter at datainnsamlingen er ferdig, skal det kobles til grunnleggende registerdata som kjønn, alder, utdanning, inntekt, trygdestatus og fødeland.

Utvalget i hvert fylke vil bli trukket tilfeldig, men på en representativ måte i forhold til befolkningen i fylket. Hvert fylke blir delt inn i regioner og for Agder vil det komme resultater for Setesdalsregionen, Østre Agder, Knutepunkt Sørlandet, Lindesnes- og Listerregionen. I tillegg kan de komme resultater for de 2-3 største kommunene. 

Informasjon om undersøkelsen og invitasjonsbrev til alle potensielle deltakere
For å tilstrebe økt svarprosent vil vi informere om undersøkelsen lokalt ved å publisere i lokalaviser, i tillegg til andre kanaler. Det skal sendes ut et invitasjonsbrev til de uttrukne deltagerne med informasjon om hvorfor vi gjennomfører undersøkelsen, hva opplysningene skal brukes til, hvorfor er det viktig at de deltar, frivillighet og muligheter til å trekke seg fra undersøkelsen og praktiske informasjon. Pilotundersøkelsen skal legge til rette for fremmedspråklige og personer med dårlige norskkunnskaper ved å tilby materiell på engelsk. Invitasjonsbrev og spørreskjema skal foreligge på engelsk og norsk.

Folkehelse et viktig perspektiv i regionalt og lokalt planarbeid
Resultatene fra folkehelseundersøkelsen, skal bidra til et mer treffsikkert folkehelsearbeid på Sørlandet og i Vestfold, og ikke minst hjelpe kommunene med deres folkehelsearbeid. Dataene fra undersøkelsen skal brukes som grunnlag for regionalt og lokalt planarbeid i Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Resultatene også presenteres i Statistikkportal for Agder høsten 2015.

Organisering
Partene har et felles overordnet ansvar for planlegging, oppstart, tilrettelegging og gjennomføring av prosjektet. Det er etablert en styringsgruppe og en prosjektgruppe bestående av representanter fra hver av partene. Prosjektet ledes av Nasjonalt folkehelseinstitutt. Fylkeskommunene finansierer prosjektet.

Hvorfor gjør vi dette?
Folkehelseloven stiller krav til kommuner og fylkeskommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

En slik oversikt danner selve grunnlaget for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid.

Sentrale spørsmål som bør besvares er:

  • Hvordan er helsetilstanden i vår befolkning? Hvilke områder utpeker seg?
  • Hvilke ressurser har vi i vår kommune som vi må forsterke og ta vare på?
  • Hvilke utviklingstrekk skaper eller opprettholder sosiale ulikheter i helse hos oss?
  • Hva kan være mulige årsaker til de funn vi gjør, og hva er helsekonsekvensene hvis vi ikke foretar oss noe?

Folkehelseundersøkelsen i de tre fylkene kan bidra til noen svar på disse spørsmålene.

 

Kontaktperson i Aust-Agder fylkeskommune:
Nils Andre Gundersen:
Telefon: 37 01 74 90
E-post: Nils.Andre.Gundersen.@austagderfk.no

Kontaktperson i Vest-Agder fylkeskommune:
Oddmund Frøystein
Telefon: 92 01 39 28
E-post: oddmund.froystein@vaf.no

av Richardsen, Wanja, publisert 3. november 2014 | Skriv ut siden