Vest- og Aust-Agder fylkeskommune har, i samarbeid med kommuner, interesseorganisasjoner, statlige institusjoner og myndigheter, utarbeidet et forslag til Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015 - 2027 (LIM-planen). Den har vært ute til en omfattende høring. Etter dette er planen klargjort for politisk behandling i begge fylkeskommunene. Planen, som skal virke i 12 år, har som hovedmål at Agder i 2027 er en likestilt landsdel med gode levekår over landsgjennomsnittet. Planen skal endelig godkjennes i de to fylkestingene i desember. I går gikk fylkesutvalget i Vest-Agder enstemmig inn for at planen skal godkjennes.

LIM-planen skal være en bred likestillingsplan som tar hensyn til kjønn, etnisitet, funksjonsevne, alder, religion/livssyn, seksuell orientering/kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk og sosial bakgrunn. Ordet likestilling i planen gjelder alle grupper i samfunnet som kan bli utsatt for diskriminering. Kjønn og etnisitet har fått spesielt stor oppmerksomhet i arbeidet med planen. LIM-planen har fem hovedtema: demokratisk deltakelse, utdanning, arbeidsliv, likeverdige offentlige tjenester og vern mot trakassering og vold.

En legger opp til at LIM-planen skal ha ambisiøse og målbare mål. Den er et nybrottsarbeid, og et viktig element i Agder-fylkenes felles tiårssatsing for likestilling.

Det er også utarbeidet et opplegg for handlingsprogram. Dette skal gjelde for fire år av gangen og rulleres hvert år. Første generasjon av programmet blir behandlet og vedtatt sammen med planen. I forslaget til handlingsprogram er det lagt vekt på å knytte an til og styrke pågående og planlagte tiltak innen likestilling, inkludering og mangfold, utfra nasjonal likestillingspolitikk og regionale prioriteringer. Delprosjektene i Likestilling som regional kraft er gitt en viktig plass. Likestilling som regional kraft er de to fylkeskommunenes felles treårige prosjekt, som skal avsluttes siste kvartal 2015. Agdermodellen for likestilling, Standard for likestilte arbeidsplasser, videreføring av Fritt valg og nettverket Agder for alle inngår i arbeidet med dette prosjektet.

Det er ellers lagt vekt på at arbeidet med LIM-planen skal følgeevalueres fra starten, og på tiltak som omhandler heltid/deltid, vold, innvandrere i arbeidslivet, demokratisk deltakelse (valgåret 2015), samt videre bygging av kunnskapsgrunnlag på likestillingsfeltet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2014 | Skriv ut siden