Fylkeskommunen har rettigheter til å ta ut konsesjonskraft for salg i kraftmarkedet fra ulike vassdrag i Vest-Agder. Dette volumet er fordelt på kommunene Kvinesdal, Sirdal og Åseral. For å sikre seg mot usikkerhet i energimarked, justering og etterberegning av tildelte volumer, og selvkostberegninger anbefaler fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen, i sitt forslag til økonomiplan for Vest-Agder fylkeskommune, at det etableres et ubundet driftsfond – et konsesjonskraftsfond - i 2015.

Fylkesrådmannen anbefaler, ut fra størrelser på fylkeskommunens tildelte volumer, at konsesjonskraftfondet bør være på 30 millioner kroner. Hun foreslår at en budsjettert nettoinntekt på 25 millioner kroner for 2015 "fryses" for resten av den kommende fireårige planperioden, og at all inntekt utover dette avsettes til konsesjonskraftfondet. For 2015 vil man kunne klare å avsette fire til fem millioner kroner

Prisene i dagens kraftmarked viser en synkende tendens i de kommende årene, samtidig som kjøpspris og overføringskostnadene er stigende. Kraft- og nettselskapene er inne i en tung oppgradering av dammer og linjer, og dette vil påvirke hva fylkeskommunen sitter igjen med av nettoinntekter.

Fylkeskommunen gikk fra 1. juli 2014 inn som deltaker i Konsesjonskraft IKS. Dette selskapet ivaretar alle fylkets rettigheter og verdier knyttet til konsesjonskraft. Aust-Agder fylkeskommune og de øvrige 20 kommunene med konsesjonskraft på Agder inngår også i selskapet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. november 2014 | Skriv ut siden