Buheii Vindkraft AS har søkt om konsesjon i henhold til energiloven om å bygge og drive et vindkraftverk i Kvinesdal. Det legges opp til et anlegg som skal bestå av 23 turbiner. Disse vil ha en installert effekt på inntil 81 MW. Det tilsvarer forbruket til 11 500 husstander per år. Fylkesutvalget besluttet i dag, mot stemmene fra Frp, at Vest-Agder fylkeskommune fraråder at det gis konsesjon til vindkraftverket med tilhørende anlegg.

Vindkraftverket er planlagt lokalisert seks kilometer øst for den fremtidige Ertsmyra transformatorstasjon. Planområdet for vindkraftverket dekker et areal på 7,6 kvadratkilometer, og ligger på et fjellplatå - Buheii og Grønheia. Planområdet grenser til Sirdal kommune i vest og ligger cirka 700 – 800 meter over havet. Planområdet består i hovedsak av bart fjell, en del mindre vann/tjern og noe myr.

Det er planlagt tre alternative nettilknytningsalternativer. Om konsesjon blir gitt ønsker Vest-Agder fylkeskommune at linjealternativ 3, som ligger lengst mot nord unngås. Fylkesutvalget ønsker at det skal utredes en sørlige linjealternative koblet opp mot omsøkt linje fra Tonstad vindpark.

Adkomstvei til planområdet planlegges fra avkjørsel fra fylkesvei 465 mellom Netland og Risnes og det planlegges en sekundær adkomstvei fra nord for å lette periodisk vedlikehold og gi rask adgang til transformatorstasjonen i planområdet. Fylkesutvalget ønsker ikke at den nordlige veitraseen bygges. Bakgrunnen er at den nordlige traseen kommer i direkte konflikt med både tursti og skiløyper fra Risnes via Falkestøl mot Tonstad. Dette vil være svært negativt for friluftsinteressene i området. Fylkesutvalget varsler at det vil være nødvendig å gjennomføre arkeologiske registreringer i det aktuelle området. Det uttrykkes for øvrig at vertskommunenes innspill må bli tillagt betydelig vekt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer