Buheii Vindkraft AS har søkt om konsesjon i henhold til energiloven om å bygge og drive et vindkraftverk i Kvinesdal. Det legges opp til et anlegg som skal bestå av 23 turbiner. Disse vil ha en installert effekt på inntil 81 MW. Det tilsvarer forbruket til 11 500 husstander per år. Fylkesutvalget besluttet i dag, mot stemmene fra Frp, at Vest-Agder fylkeskommune fraråder at det gis konsesjon til vindkraftverket med tilhørende anlegg.

Vindkraftverket er planlagt lokalisert seks kilometer øst for den fremtidige Ertsmyra transformatorstasjon. Planområdet for vindkraftverket dekker et areal på 7,6 kvadratkilometer, og ligger på et fjellplatå - Buheii og Grønheia. Planområdet grenser til Sirdal kommune i vest og ligger cirka 700 – 800 meter over havet. Planområdet består i hovedsak av bart fjell, en del mindre vann/tjern og noe myr.

Det er planlagt tre alternative nettilknytningsalternativer. Om konsesjon blir gitt ønsker Vest-Agder fylkeskommune at linjealternativ 3, som ligger lengst mot nord unngås. Fylkesutvalget ønsker at det skal utredes en sørlige linjealternative koblet opp mot omsøkt linje fra Tonstad vindpark.

Adkomstvei til planområdet planlegges fra avkjørsel fra fylkesvei 465 mellom Netland og Risnes og det planlegges en sekundær adkomstvei fra nord for å lette periodisk vedlikehold og gi rask adgang til transformatorstasjonen i planområdet. Fylkesutvalget ønsker ikke at den nordlige veitraseen bygges. Bakgrunnen er at den nordlige traseen kommer i direkte konflikt med både tursti og skiløyper fra Risnes via Falkestøl mot Tonstad. Dette vil være svært negativt for friluftsinteressene i området. Fylkesutvalget varsler at det vil være nødvendig å gjennomføre arkeologiske registreringer i det aktuelle området. Det uttrykkes for øvrig at vertskommunenes innspill må bli tillagt betydelig vekt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer