Fylkestinget rettet i går blant annet søkelyset på hvordan løsninger for kollektivtrafikk må presiseres og tas hensyn til i planarbeidet for ny firefelts E39 på strekningen Vigeland i Lindesnes kommune til Lyngdal vest. Statens vegvesen har sendt ut en høringssak med varsel om oppstart av planarbeid og høring av et planprogram for det aktuelle området. Fylkestinget anser det som positivt at det nå er igangsatt planarbeid for en ny firefelts strekning.

I konseptvalgutredningen for E39 mellom Søgne og Ålgård var det i utgangspunktet lagt opp til tofelts vei med midtrekkverk mellom Lindesnes og Ålgård. Statens vegvesen er nå gitt i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide kommunedelplaner som viser firefelts løsning på hele strekningen. I planprogrammet opplyses det at på strekningen mellom Fardal og Udland er det planlagt at ny E39 vil gå i samme korridor som dagens E39. Fra Udland og vestover vil det bli konstruert flere alternative veikorridorer gjennom Lyngdal kommune og frem til kommunegrensen til Kvinesdal. Det vil i den forbindelse bli sett på mulige kryssplasseringer.  Det legges om til en veistandard tilsvarende europaveien mellom Kristiansand og Grimstad. Veien skal dimensjoneres for en fartsgrense på 110 km/t.

Fylkestinget viser til merknader og kommentarer i fylkesrådmannens saksfremlegg hvor det gis utrykk for at en ny E39, kan gi nye muligheter for kollektivbetjening, men kan også bety store utfordringer avhengig av trasevalg og hvordan veisystemet utformes.  Blant annet pekes det på at det i planprogrammet opplyses generelt at kollektivtrafikken vil bli vurdert i forhold til driftskostnader.Det understrekes at en kartlegging av økte driftskostnader for kollektivtransporten ved ulike veialternativ kun vil være en indikator på i hvilken grad slike kollektivløsninger er realistiske siden det ikke følger finansiering med tiltaket.  Lokalisering av trasé og kryss vil være av avgjørende betydning for om regionale ruter kan benytte seg av nytt veisystem. Regionale ruter i Vest-Agder er avhengig av å betjene markedene til/fra ulike byer og sentra underveis. Dersom veien legges langt utenfor byene og/eller splitter øst- og vestgående trafikk til/fra byene med lang avstand mellom kryssene, vil det være mindre sannsynlig at regionale ruter kan ta i bruk det nye veisystemet. Dette vil svekke trafikkgrunnlaget samtidig som det vil være nødvendig med omfattende tilbringertjeneste.

Konkret vil det ut fra hensynet til kollektivtrafikken si at traseen forbi Lyngdal sentrum blir lagt nærmest mulig Rom. Dersom regionale ruter ikke med sannsynlighet kan ta del i reisetidsgevinstene som nytt vegsystem gir, vil kollektivtilbudet bli vesentlig mindre attraktivt i forhold til bilen med den konsekvens at grunnlaget for de regionale rutetilbudene svekkes.

Det vil i følge planprogrammet bli tilrettelagt for kollektivknutepunkt med bil- og sykkelparkering i alle kryssområdene. Dette anses som positivt i saksfremlegget. Det er imidlertid viktig at knutepunktene får en rasjonell utforming med tanke på at de gjennomgående rutene ikke skal tape mye tid eller får en "kronglete" adkomst. Kryssområdene må samtidig tilrettelegges for ekspressbussbetjening med mulighet for hensiktsmessig henting/bringing av busspassasjerer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer