Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag en sak om det videre arbeidet med en plan for kollektivtransporten i Vest-Agder. Den skal gjelde for perioden 2015 til 2020. Målet å få ferdig et planutkast som kan sendes på høring før sommeren. Deretter legges det opp til et vedtak i løpet av høsten 2015. Planperioden for kollektivtransportplanen ble, ved oppstart av planarbeidet, satt til å skulle gjelde for årene 2014 til 2019, i tråd med Regional plan for samferdsel for Vest-Agder. Et forhold som har fått betydning for fremdriften i planarbeidet er usikkerhet knyttet til en utredning om lokaltog. I den sammenheng er fylkeskommunen avhengig av Jernbaneverkets tekniske utredninger.

I tiden fremover vil det bli jobbet videre med utforming av forslag til strategier og et planutkast.  Hovedutvalget er enig i at hovedtrekkene i dagens rutestruktur og knutepunkstruktur legges til grunn for videreutvikling av kollektivtilbudet i fylket i planperioden.

Togets rolle som del av kollektivtransporten i og til/fra Vest-Agder inngår i forslag til målstruktur, rutestruktur, knutepunktstruktur, samt skisse til strategi og hovedprioriteringer for universell utforming av kollektivtrafikken.

Hovedutvalget besluttet i fjor høst at en utredning av "Lokaltog på strekningen Marnardal - Nodeland - Kristiansand , Vennesla", det vil si togets rolle i lokaltransporten i Kristiansandsregionen, skal gjennomføres i et samarbeid mellom Jernbaneverket, fylkeskommunen og Agder Kollektivtrafikk - AKT. Jernbaneverket deltar også i arbeidet med bymiljøavtale. Styringsgruppen for bymiljøavtalen for kristiansandsregionen har vedtatt at en utredning av togets rolle i kristiansandsregionen også skal omfatte jernbane til Marnardal stasjon. Fylkeskommunen har fått informasjon om at Jernbaneverket i første omgang vil utrede kapasitet på sporet på strekningen Marnardal - Kristiansand - Vennesla ut fra dagens togtrafikk. Jernbaneverket har foreløpig ikke tatt nærmere kontakt i saken.

I saksfremlegget opplyses det at AKT har vurdert i hvilken grad nytt togtilbud med totimersfrekvens kan utnyttes i kollektivbetjeningen lokalt i Kristiansandsområdet på kort sikt, og forutsetninger i den forbindelse. AKT peker på at innholdet i et eventuelt takstsamarbeid mellom NSB og AKT må utredes. AKT ønsker å gjøre dette som en del av et større prosjekt hvor de skal ha en gjennomgang av takst- og sonestruktur.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer