Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø avga i dag fylkeskommunens høringsuttalelse til en melding fra Statens vegvesen om oppstart av planarbeid for endring av gjeldende reguleringsplan for E 39 strekningen mellom Livold og Fardal i Lindesnes kommune. Planområdet omfatter et areal som strekker seg litt øst for dagens Statoilstasjon på Livold, over Tarvannet og et stykke inn i Fardalen vest for dagens midlertidige rundkjøring ved Fardalsbukta. I høringsuttalelsen, som ble vedtatt mot stemmen fra MDG,s representant, henstilles det overfor Nye Veier A/S at det allerede på dette stadiet igangsettes bygging av veistrekningen over Tarvannet så snart som mulig. Det vises til at nåværende E 39 på strekningen ikke ivaretar hensynet til fremkommelighet eller trafikksikkerhet, og samtidig representerer en potensiell miljøtrussel i forhold til Tarvannet.

Fylkeskommunen ser det også som positivt at gjeldende reguleringsplan tas opp til revisjon med sikte på planlegging av en firefeltsbro over Tarvannet. Det hadde imidlertid planfaglig sett vært en fordel om reguleringsplanen også omfattet hele den strekningen som inngår i kommunedelplanen for Døle bro øst for Mandal til Livold.

Fylkeskommunen ber spesielt om at følgende forhold vurderes og ivaretas i planarbeidet:

• Det er generelt viktig at de løsninger som nå velges også ses i sammenheng med løsningen for det fremtidige anlegget med firefelts vei mot Mandal.

• Planen må ivareta hensynet til effektiv avvikling av kollektivtrafikken. Fylkeskommunen ønsker, i samråd med Agder Kollektivtrafikk A/S, å bli tatt med på råd i den videre reguleringsprosessen.

• Mulighetene for etablering av et fremtidsrettet næringsområde på Livold må opprettholdes i den nye planen.

• Forholdet til Tarvannet som drikkevannskilde må belyses grundig i planarbeidet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer