Regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om trafikksikkerhet på vei, med sikte på fremleggelse for Stortinget våren 2016. Hovedinnretning for meldingen vil være samordning på overordnet plan i trafikksikkerhetsarbeidet. Samferdselsministeren legger visjon om ingen drepte eller hardt skadde i transportsektoren - til grunn for arbeidet. I Nasjonal transportplan er det satt et mål om en halvering av antall drepte og hardt skadde innen 2024.

Det skal satses på et bredt spekter av tiltak som kan påvirke trafikantenes atferd, fysiske tiltak på veinettet og tiltak rettet mot kjøretøyene. Satsingen består blant annet i å bygge nye og tryggere veier, vedlikeholde eksisterende vei, sikringstiltak i tunneler, skredsikringstiltak, og å etablere flere gang- og sykkelveier. Videre prioriteres tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene, som møteulykker og utforkjøringsulykker. Det innebærer tiltak som midtrekkverk, ytterligere strekninger med forsterket midtoppmerking, utbedring av terrenget langs veien, veibelysning, kurve- og kryssutbedringer og rekkverk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. november 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer