• Fylkesveiprosjekt I Farsund Sentrum
  av Torkelsen, Jan H., 30.12.15

  Fylkesveiprosjekt i gang i Farsund sentrum over nyttår

  Rett over nyttår er det klart for anleggsstart på veiprosjektet fylkesvei 43 Farsund sentrum....

  Les mer
 • Hidrasundet
  av Torkelsen, Jan H., 15.12.15

  Fylkestinget vil ha fastlandsforbindelse til Hidra realisert så fort som mulig

  Det ble en svært engasjert debatt i fylkestinget i dag da muligheten for å få på plass en...

  Les mer
 • Busser I Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 14.12.15

  Planprogram på høring - Regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen 2017-2030 (2050)

  Fylkesutvalget la ut planprogram for "Regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen...

  Les mer
 • Festningsgata - FOTO: LMS
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 10.12.15

  Leiekostnad for gategrunn fra 1.januar 2016

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har vedtatt retningslinjer for bruk og leie av...

  Les mer
 • Fu Orienteres Om Konsekvensene Av Uværet Synne
  av Torkelsen, Jan H., 08.12.15

  Uværet Synne påfører fylkeskommunen betydelige kostnader til broreparasjoner

  Fylkesutvalget ble i dag orientert om skader som uværet Synne påførte fylkeskommunens veianlegg i...

  Les mer
 • Hidraferja Klar Til Avgang
  av Torkelsen, Jan H., 24.11.15

  En del avklaringer om fastlandsforbindelse til Hidra gjenstår

  Fylkestinget besluttet i november 2013 at det til da ikke hadde vært mulig å komme frem til en...

  Les mer
 • E39 Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 19.11.15

  Vil ha raskest mulig E-39 utbygging mellom Søgne og Mandal

  Statens vegvesen starter nå reguleringsplanarbeid for ny E 39 på strekningen fra Volleberg i Søgne...

  Les mer
 • Jernstøperiområdet På Dalane
  av Torkelsen, Jan H., 19.11.15

  Nytt bussanlegg i Kristiansand klart i 2018

  Vest-Agder fylkeskommune har nå overtatt tomten til det tidligere Jernstøperiet på Dalane i...

  Les mer
 • Jernstøperiområdet På Dalane
  av Torkelsen, Jan H., 16.11.15

  150 millioner kroner til nytt bussanlegg i Kristiansand

  Fylkestinget har vedtatt at fylkeskommunen skal overta tomteområdet til det tidligere jernstøperiet...

  Les mer

Flere pendlere fra Aust- til Vest-Agder

I 2014 pendler to prosent av de sysselsatte i Vest-Agder til Aust- Agder, mens 11 prosent av sysselsatte i Aust- Agder pendlet til Vest-Agder. Ser en på Vest-Agder alene viser tallmaterialet at i 2014...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.15

Mer til både drift og investeringer innen samferdsel

I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for kommende fireårsperiode er det lagt opp til at sikring av veikapitalen og satsing på vedlikehold og investering i fylkesveier skal videreføres på samme...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.15

Bompengereformen: Enklere og mer brukervennlig takst- og rabattsystem

- Regjeringen foreslår å innføre 20 prosent rabatt på bompengebrikke, samt at større personbiler og bobiler skal betale bomtakster som vanlige personbiler, og ikke lenger som vogntog. Dette er en del...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.15

Stortingsmelding om trafikksikkerhet kommer i 2016

Regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om trafikksikkerhet på vei, med sikte på fremleggelse for Stortinget våren 2016. Hovedinnretning for meldingen vil være samordning på...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.15

Stor avstand mellom anbud på fylkesveiprosjekt i Farsund

Fem entreprenører ønsker å bygge fylkesvei 43 Farsund sentrum. Mandag ble tilbudene fra de fem åpnet på Statens vegvesen Region sørs hovedkontor i Arendal. Tilbudene skal kvalitetsvurderes og...

av Torkelsen, Jan H., 03.11.15

Ny veistrekning på E-39 i Kristiansand åpnet

I går åpnet fylkesordfører Terje Damman sammen med de tre ordførerne Harald Furre fra Kristiansand, Astrid Margrethe Hilde fra Søgne og Johnny Greibesland fra Songdalen et nytt veianlegg mellom...

av Torkelsen, Jan H., 03.11.15

Støtter krav om å få trafikksikkert krysningspunkt for myke trafikanter på E39 i Songdalen

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ga onsdag politisk tilslutning til at Vest-Agder fylkeskommune støtter Songdalen og Søgne kommuners felles krav om at det raskest mulig etableres et...

av Torkelsen, Jan H., 30.10.15

Avvisende til endring av klassifisering av riks- og fylkesveger

I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2018- 2027 er Vest-Agder fylkeskommune gitt i oppgave å gi en vurdering på om det er grunnlag for endring av klassifiseringen av riks- og...

av Torkelsen, Jan H., 29.10.15

Vil ha ny firefelts E-39 bro i Lindesnes så raskt som mulig

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø avga i dag fylkeskommunens høringsuttalelse til en melding fra Statens vegvesen om oppstart av planarbeid for endring av gjeldende reguleringsplan for E 39...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.15

Bli sett - husk refleks

Under halvparten av oss husker refleksen. 15. oktober er den nasjonale Refleksdagen. Den er ett av mange tiltak for å øke refleksbruken og redusere antallet fotgjengerulykker. Uten refleks blir du...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.15

Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015-2020 sendes på høring.

Regional plan for samferdsel 2015-2020 ble sendt på høring 7. oktober 2015 etter vedtak i fylkesutvalget. Samferdselsplanen følger opp Regionplan Agder 2020 og inngår i Regional planstrategi for...

av Skollevold, Ann Sherin, 08.10.15

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 sendes på høring

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 – 2020 ble sendt på høring 7. oktober 2015 etter vedtak i fylkesutvalget. Planen utgjør en temaplan for kollektivtransport under "Regional plan for...

av Skollevold, Ann Sherin, 08.10.15

Det skal arbeides videre med ny fylkesveibro til 65 millioner kroner i Søgne

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i går ulike løsningsforslag for å bygge en ny Stokkeland bro på fylkesvei 456 i Søgne. Den eksisterende broen er i dårlig...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.15

Ingen vekst i personbiltrafikken i Kristiansand

I en samferdselsstatistikk for Vest-Agder for 2014 som i dag ble lagt frem for Areal- og transportutvalget går det frem at at totaltrafikken på vei i Vest-Agder økte i fjor. Særlig ble det registrert...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.15

35 belønningsmillioner til kollektivtiltak og gang- og sykkelveiprosjekter

Kristiansandsregionen søkte i vår om 44,5 millioner kroner i ekstra belønningsmidler for 2015. Samferdselsdepartementet tildelte regionen 35 millioner kroner. Areal- og transportutvalget i...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.15

Gjennomslag på ny tunnel i Haughomfjellene i Sirdal

Onsdag ble gjennomslaget på den nye tunnelen på Fv 42 langs Sidalsvann markert. Fylkesordfører Terje Damman og ordfører i Sirdal Jonny Liland trykket sammen på knappen for å detonere den siste salven,...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.15

Trafikkveksten på E-39 fortsetter

Tall fra Lister Bompengeselskap viser at det i løpet av årets åtte første måneder har vært en økning i antall passeringer i bomstasjonen på E-39 på Kvinesheia. I forhold til samme periode i fjor har...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.15

Nytt broanlegg bidrar til positiv sentrumsutvikling i Songdalen

Søndag var det stor festivitas med musikkorps og snorklipping da den offisielle åpningen av Rismyrbroa i Songdalen ble foretatt. Ordfører Johnny Greibesland karakteriserte det flotte byggverket som...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.15

Færre trafikkdrepte i landet – uendret i Vest-Agder

I løpet av årets tre sommermåneder mistet 43 personer livet i trafikken i landet. Dette er en tredjedel færre enn i fjor. Tilsvarende gjelder også for hele 2015 så langt. For Vest-Agder har ikke...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.15

Havnekonferansen 2015

Nasjonal og internasjonal ekspertise kommer til Havnekonferansen 2015 som avholdes ved Kilden Teater- og konserthus, Kristiansand, 27. august. Ekspertene vil gi oss deres synspunkter på aktuelle...

av Richardsen, Wanja, 05.07.15

Fylkeskommunen vil bidra til å styrke Kristiansand havn

Fylkestinget besluttet i forrige uke at Vest-Agder fylkeskommune vil arbeide aktivt for å fremme Kristiansand Havn KF som et nasjonalt intermodalt trafikknutepunkt og som nasjonal knutepunktshavn som...

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 22.06.15

Økt veitrafikk i Vest-Agder - ingen vekst i personbiltrafikken i Kristiansand

Fylkestinget ble i forrige uke orientert om innholdet i en samferdselsstatistikk for Vest-Agder for 2014. Tallmateriale fra både Statens vegvesen og bompengeselskapene viser at totaltrafikken på vei i...

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 22.06.15

Betydelig nytteverdi av å bygge ny E-39 mellom Kristiansand og Stavanger

Menon Business Economics har gjennomført en utfyllende samfunnsøkonomisk analyse av E39 Søgne-Ålgård. Fylkestinget ble sist tirsdag orientert om at byggingen av veistrekningen kan gi en netto...

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 18.06.15

Vil ha bussene over på fornybart drivstoff

Fylkestinget signaliserte i går at kollektivtrafikken i agderfylkene etter hvert må over på fornybart drivstoff. Biogass, biodiesel, elektrisk kraft og ladehybrider må vurderes og pilotprosjekter bør...

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 18.06.15

Fylkestinget vil ha Hidra Landfast-saken behandlet snarest mulig

Da fylkestinget i dag behandlet en strategisak som skal ligge til grunn for prioriteringer i Vest-Agder fylkeskommunes arbeid med å utforme budsjettet for neste år og for neste fireårige...

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 17.06.15

Lindesnespakke inn i handlingsprogram for fylkesveier

Lindesnesrådet ba i september 2013 om å få igangsatt en mulighetsstudie om bompengefinansiering av aktuelle veiprosjekter i Lindesnesregionen knyttet til ny E39. Fylkestinget sa seg i november samme...

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 17.06.15

Fylkeskommunen vektlegger miljøhensyn i plan for ytre ringvei mellom Vige og Volleberg

Fylkestinget avga i dag en høringsuttalelse til et forslag til kommunedelplan for en ny trase for E18/39 mellom Vige på østsiden av Kristiansand og Volleberg i Songdalen kommune. Veiprosjektet...

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 16.06.15

Sterkt uenig i momskrav

I et brev til samferdselsministeren, ber fylkesordfører Terje Damman om at statsråden bidrar til å finne en rask løsning på et momskrav på 108 millioner kroner, som AKT (Agder kollektivtrafikk) har...

av Macdonald, Cheryl, 15.06.15

Betydelig trafikkvekst på E39

Trafikkmengden øker betydelig på E39. På grunnlag av statistikkmateriale fra Lister Bompengeselskap er det registret en vekst i antall passeringer i bomstasjonen på Kvinesheia på hele 6,4 prosent i...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.15

Positiv passasjervekst for Agder Kollektivtrafikk AS

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble nylig orientert om årsrapporten for Agder Kollektivtrafikk AS for fjoråret. Det konstateres at det var en positiv passasjervekst. I 2014 var det 12 031...

av Torkelsen, Jan H., 01.06.15

Mest midler til gående, syklende og kollektivtrafikk i bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen

I Nasjonal Transportplan legges det opp til at de ni største byene skal inngå en Bymiljøavtale. Avtalen skal være helhetlig og se tiltak innenfor veg, kollektiv, sykkel og gange under ett, for på den...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.15

Vil prioritere drift og vedlikehold av fylkesveier

Drift og vedlikeholdsbudsjettet for fylkesveiene bør fortsatt prioriteres neste år. Det fremgår i en strategisak som vil være retningsgivende for arbeidet med Vest-Agder fylkeskommunes årsbudsjett for...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.15

En ny regional transportplan er nå på politisk dagsorden i agderfylkene

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag en regional transportplan for agderfylkene for perioden 2015 til 2027. Begge de to fylkestingene foretar sluttbehandlingen i juni. Planen tar...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.15

Morgendagens kollektivtrafikanter: Vil ha apper og smarte løsninger

Transportøkonomisk institutt har lagt frem en rapport om fremtidens kollektivreiser. Rapporten "Morgendagens kollektivtransporttrafikanter" er bestilt av Samferdselsdepartementet, som del av...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.15

Ønsker mer til skredsikring og tunnelutbedringer

I regjeringens forslag til revidert budsjett settes det av midler til riksveier på grunn av uforutsette utgifter til flom og skred på riksveiene. Det ligger ikke inne noen tilsvarende økning til...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.15

Raskere start for biogassbusser?

Regjeringen foreslår å opprette en midlertidig ordning på 20 millioner kroner til bruk av biogass i kollektivtrafikk, som erstatning for at veibruksavgift for naturgass ikke innføres fra 1. juli som...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.15

Ytterligere E-39 utredning av Jærlinja

- I arbeidet med planlegging av utbyggingen av E39 på strekningen Lyngdal vest - Ålgård øst skal Vegdirektoratet gjennomføre ytterligere utredning av Jærlinja, det vil si en alternativ trasé mellom...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.15

Varsler mer midler til fylkesveiene

Da regjeringen i går la frem forslag til revidert nasjonalbudsjett ble det varslet at av veksten i frie inntekter neste år får fylkeskommunene 500 millioner kroner. Av dette er 200 millioner kroner...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.15

Med i EU-prosjekt Nærsjøfart i Øresund-Kattegat-Skagerrak

Høgskolen i Buskerud og Vestfold ønsker å involvere Kristiansand Havn KF og Vest Agder fylkeskommune, som prosjektpartnere i Interreg-prosjektet "Nærsjøfart i Øresund-Kattegat-Skagerrak". Kristiansand...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.15

Flybusstilbudet til Kjevik skal bedres

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø drøftet i dag flybusstilbudet til Kjevik lufthavn. Hovedutvalget besluttet at flybussen fortsatt skal drives på kommersielt grunnlag. Samferdselssjef Vidar...

av Torkelsen, Jan H., 07.05.15

Rammevilkårene for drosjenæringen skal gjennomgås

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at det skal foretas en ny behovsprøving av drosjeløyvene i Vest-Agder. Det innebærer å gå i gang med en vurdering av om løyveantallet i...

av Torkelsen, Jan H., 07.05.15

Agder-fylkene bør utgjøre en felles bompengeregion

Regjeringen har som målsetting å samle bompengeselskapene i landet til et fåtall bompengeselskap. Det overordnede målet med omorganiseringen er å legge til rette for effektiv bompengefinansiering av...

av Torkelsen, Jan H., 29.04.15

Samferdselsministeren med positivt signal til kristiansandsregionen

Et aktuelt spørsmål i regionen er hva som vil skje når dagens belønningsavtale, på totalt 285 millioner kroner til samferdselstiltak som kristiansandsregionen har med staten over fireårsperioden 2013...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.15

2014 - et aktivt år for ATP-utvalget

I 2014 har hovedfokus i ATP (areal- og transportplan)-utvalget vært belønningsavtaler med Samferdselsdepartementet, samferdselspakke for Kristiansandsregionen med myk pakke og bymiljøavtale.

av Torkelsen, Jan H., 21.04.15

Vil ha færre bompengeselskaper

Regjeringen vil at dagens mange bompengeselskaper skal reduseres til et fåtall selskap som får ansvar for bompengeinnkrevingen i Norge. -Med færre bompengeselskaper får vi lavere driftskostnader og...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.15

Vel åtte prosent trafikkvekst på E 39

I følge marsrapporten fra Lister bompengeselskap er det registrert en betydelig vekst i trafikken på E 39 første kvartal i år. I løpet av de tre månedene er det passert henimot 30 000 flere...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.15

Behovet for antall drosjeløyver skal vurderes

I følge årsberetningen for fylkeskommunen vil det i 2015 bli vurdert om antallet på drosjeløyver i Vest-Agder er korrekt, dekker behovet eller om det er grunnlag for å endre antallet noe.. ...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.15

Trenger 80 millioner kroner mer for å stoppe veiforfall

I Nasjonal transportplan 2014-2023 ble det lagt opp til en styrking av fylkeskommunale budsjetter for å stoppe forfallet på fylkesveier. Vest-Agder fylkeskommune øker innsatsen. Til tross for dette,...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.15

Ti omkom på veiene i mars

23 mennesker har mistet livet i trafikken i landet i løpet av årets tre første måneder. Dette er en svært positiv utvikling sett i forhold til at det i samme periode i fjor omkom 32 personer. I...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.15

Drosjetilbudet i Sirdal sikres gjennom prøveordning

Det er utfordringer knyttet til å opprettholde et drosjetilbud i øvre Sirdal hvor kravet i gjeldende regelverk om driveplikt av et drosjeløyve 24 timer i døgnet blir ivaretatt. Sirdal kommune har 1836...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.15

Samferdselspolitikerne gir vegvesenet honnør for planarbeidet for nye E-39-strekninger

Statens vegvesen har på vegne av Søgne, Mandal og Lindesnes kommuner oversendt til fylkeskommunen høringsforslag om kommunedelplaner for ny E39 på strekningene fra Volleberg til Døle bru og derfra...

av Torkelsen, Jan H., 26.03.15

Ny forskrift om: Felles-europeisk system for trafikantbetaling i vegnettet

En ny forskrift skal sikre at norske systemer for elektronisk trafikantbetaling i vegnettet blir klargjort for å virke sammen med andre slike systemer i Europa. Forskriften, som ble fastsatt i...

av Torkelsen, Jan H., 23.03.15

Agderfylkene sammen om en regional transportplan

Fylkesutvalget vedtok i et møte denne uken at et forslag til Regional transportplan skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 30. april. Planforslaget er...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.15

Stor trafikkvekst på E-39 (2)

Nå foreligger statistikk fra Lister bompengeselskap for årets to første måneder. Det fremgår at det har vært en betydelig økning i antall kjøretøyer gjennom bomstasjonen på Kvinesheia på E-39. I...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.15

Det arbeides med ny plan for kollektivtransporten i Vest-Agder

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag en sak om det videre arbeidet med en plan for kollektivtransporten i Vest-Agder. Den skal gjelde for perioden 2015 til 2020. Målet å få...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.15

Samferdselspolitikerne imponert over Kjevik-utbygging

Representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag omvist på byggeprosjektet som nå pågår for å oppruste Kristiansand lufthavn Kjevik. Det er en betydelig satsing...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.15

Meld deg på Kollektivkonferansen 2015!

Meld deg på Kollektivkonferansen 2015 som arrangeres på Kilden i Kristiansand 23. april! Arrangørene: de to fylkeskommunene på Agder og Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansand uttrykker dette om...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.15

Uenighet om 200 millioner kr.

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt forliksklage fra AF NCC-Repstad Anlegg ANS vedrørende tvist om sluttoppgjør knyttet til fylkesvei 456 "Nye Vågsbygdveien".

av Macdonald, Cheryl, 24.02.15

Stor trafikkvekst på E-39 (1)

Det foreligger nå statistikk for passeringer gjennom bomstasjonen i bomstasjonene i Listerregionen i januar. Det fremgår at det totalt i de tre bomstasjonene var en økning i antall passeringer gjennom...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.15

Løsninger for kollektivtrafikk må presiseres for ny E-39 mellom Vigeland og Lyngdal vest

Fylkestinget rettet i går blant annet søkelyset på hvordan løsninger for kollektivtrafikk må presiseres og tas hensyn til i planarbeidet for ny firefelts E39 på strekningen Vigeland i Lindesnes...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.15

Færre kjører privatbil, flere tar buss og sykler i Kristiansand

Personbiltrafikken på innfartsveiene til Kristiansand er redusert med 1,9 prosent fra 2012 til 2014. Det innebærer at kravet om nullvekst i belønningsavtalen med staten er oppfylt med god margin. Fra...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.15

Trafikksikkerhet på fylkesveibroer prioriteres

Brovedlikehold er en sentral oppgave på fylkesveinettet. For Vest-Agder fylkeskommune vil det i 2015 fortsatt være høyt prioritert å forbedre broenes trafikksikkerhet og bestandighet. I følge en ny...

av Torkelsen, Jan H., 30.01.15

Fortsatt høyt nivå på asfaltering av fylkesveiene i Vest-Agder

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag et program for asfaltering av fylkesveinettet i år. Statens veivesen foretar årlige vurdering av dekkelaget på fylkesveinettet ut fra behovet...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.15

2,3 prosent trafikkvekst på E39

Det passerte i løpet av 2014 totalt 1 871 737 kjøretøyer gjennom bomstasjonen på E 39 på Kvinesheia. Det var en økning på nærmere 42 000 kjøretøyer siden året før. Det utgjør en trafikkvekst på...

av Torkelsen, Jan H., 14.01.15

Endringer for innehavere av godstransportløyver og turvognløyver

Fra årsskiftet ble det foretatt endringer i organiseringen av løyvemyndigheten for godstransport- og turvognløyver og i selve løyveordningen. Fra 1. januar 2015 gjaldt det internasjonale løyvet for...

av Torkelsen, Jan H., 09.01.15

Tankevekkende trafikksikkerhetsmarkering

Alle nødetatene var på plass, sammen med representanter fra offentlige myndigheter, organisasjonsliv og pårørende til de som ble drept eller skadet i trafikken i fjor, da den femtende trafikkaksjonen...

av Torkelsen, Jan H., 08.01.15