Det tidligere Manifest mot mobbing gikk ut ved nyttår, og er nå erstattet av et nytt Partnerskap mot mobbing. Partnerskapet vil vare fra 2016 til 2021. Partnerne i det nye partnerskapet er Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehagen, Fagforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Private Barnehagers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund på vegne av friskoleorganisasjonene. Partene signerte 15. januar partnerskapsavtalen hvor målet er å arbeide sammen med regjeringen mot mobbing og for et godt læringsmiljø.

Med partnerskapet forplikter organisasjonene seg til både felles tiltak og tiltak i den enkelte organisasjon. Partnerne skal blant annet bidra til å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser, spre informasjon og bygge lokale nettverk.

Partnerskap mot mobbing
Sammen for et inkluderende lærings- og oppvekstmiljø 2016-2020

Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing. Barn og unge skal oppleve trygghet og inkludering på alle arenaer hvor de ferdes. Alle voksne som omgås barn er viktige rollemodeller og kan bidra med å se, handle og følge opp når uønskede hendelser skjer.

Barn og unge skal trives, blomstre, leke og lære.
Mobbing har alvorlige konsekvenser for både enkeltindividet og hele læringsmiljøet. Barn og unge som utsettes for mobbing kan få langvarige skader for eksempel i form av psykiske plager som angst og depresjon. Også de som utøver mobbing er overrepresentert i statistikker som mest av alt forteller oss om ødelagte liv og uutnyttede muligheter. I omsorg for alle barn må skolen og barnehagen bidra til at barn og unge utvikler sosiale ferdigheter og empati. De må bekjempe krenkelser og forhindre at enkelthendelser utvikler seg til mobbing.

Det finnes ingen enkle løsninger.
For å skape gode vilkår for trivsel, må man arbeide helhetlig, langsiktig og systematisk med læringsmiljøet. Trygge voksne som har kompetanse mot og vilje til å arbeide forebyggende, til å avdekke og motvirke krenkende handlinger og til å følge opp at tiltakene virker er de viktigste faktorene i dette arbeidet.

Vi erkjenner at for mange barn og unge opplever mobbing og andre krenkelser i dag.
Tross iherdig innsats over mange år, har vi ikke lykkes i å gi alle barn den trygge hverdagen de fortjener og har behov for. Vi har gått sammen i et partnerskap for å mobilisere våre organisasjoner og jobbe sammen for å gi barn og unge et godt lærings- og oppvekstmiljø. Avtalen innebærer at partnerne blir en del av et fast samarbeid. Samarbeidet skal konkretiseres både gjennom felles tiltak, og tiltak i de ulike organisasjonene partnerne representerer. Partnerne innarbeider avtalen i sine egne planer og har en jevnlig dialog for å evaluere, forbedre og videreutvikle samarbeidet.

Partnerne har høye ambisjoner for læringsmiljøet i barnehagen og skolen.
Arbeidet krever:
• Tydelige ledere og ansatte som tar aktivt ansvar for trygge læringsmiljøer
• Styrking av barnehagen og skolen som organisasjon
• Raskere implementering av ny, praksisrelevant kunnskap om forskning, nye verktøy og regelverk
Vi ser på partnerskapet som et redskap for å nå disse ambisjonene.

Partnerskapet skal være organisert på sentralt nivå, men skal også virke lokalt.
Vi forplikter oss til å bidra aktivt:
• I de fellesprosesser og tiltak som partnerskapet beslutter.
• Til å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser.
• Til å spre kunnskap om rettigheter for barn og unge og pliktene til barnehager, skoler, barnehageeier og skoleeier.
• Til å bygge lokale nettverk slik at barn og unge kan oppleve en helhetlig og gjennomgående holdning for gode oppvekstvilkår og mot mobbing.

Partnerne forplikter seg til et langsiktig samarbeid
Vi har store ambisjoner for vårt arbeid. Vi vil forplikte oss selv til å utfordre hverandre både på handlinger og fremdrift de neste fem årene.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. januar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer