De to fylkestingsrepresentantene Gro Boge Aasheim fra Høyre og Sigmund Oksefjell fra Senterpartiet har sammen sendt inn en interpellasjon til neste fylkestingsmøte 26. og 27. april . De vil ha svar på den prosessen som ble lagt til grunn forut for at fylkestinget i juni i fjor fattet vedtak om å slå sammen driften av de tre tannklinikkene i Åseral, Hægebostad og Audnedal til en enhet. Den skal lokaliseres til Byremo i Audnedal kommune. De tar i interpellasjonen også opp mulige konsekvenser av en slik sammenslåing og vil vite hvordan disse vil bli evaluert. Fylkesordfører Terje Damman vil besvare interpellasjonen i fylkestingets møte.

INTERPELLASJON til fylkestinget i Vest-Agder 26.-27. april 2016

Som et ledd i Tannhelseplanens mål om større fagmiljøer og færre klinikker, ble det i Fylkestinget 16.06.2015 gjort vedtak om å slå sammen driften av tre klinikker i Åseral, Hægebostad og Audnedal til en enhet som skulle lokaliseres til Byremo i Audnedal kommune. I Åseral lå klinikken i kjelleren på Barne- og ungdomsskolen i Kyrkjebygd, I Hægebostad lå klinikken i 2.etasje på Birkeland handelslag, og i Audnedal lå klinikken i kjelleren til legekontoret i Byremo. Den nye klinikken skulle flyttes opp i overetasjen, der ledige lokaler stod klar etter at legekontoret i Audnedal var flyttet til Konsmo.

Prosessen i forhold til endring av lokalisering har vært svært ulik i de tre kommunene:

I Audnedal har fylkeskommunen vært i tett dialog med kommunen, da kommunen kom med et tilbud om bedre og større lokaler på Byremo i et møte i mars 2015.

I Hægebostad var Fylkeskommunen i møte med kommunen, og med utleier av de "gamle" lokalene. Lokalene og utstyr her trengte utbedring. Kommunen spilte i møtet inn at de var mer enn villig til å finne nye lokaler på Skeie, og ventet å høre fra fylkeskommunen om hvordan de stilte seg til dette. Ingen tilbakemelding kom.

I Åseral var lokalene nylig pusset opp og ingen nye investeringer var nødvendig med det første. Til Åseral ble det sendt en Mail til en ansatt på Plan den 20.mai 2015 i forbindelse med en høring fra fylket av "Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2025". I mailen stod det: "Tannhelsetjenesten er i "tenkeboksen" om det kan bli en sammenslåing av tannklinikker i området som berører Åseral. Det mest sannsynlige valget er Audnedal/Byremo."

Sakspapirene til Administrasjonsutvalget, fylkesutvalget og fylkestinget om samme sak er datert 18.mai samme år. Altså 2 dager FØR mailen til Åseral kommune ble sendt.

I sakspapirene er ikke Tannhelsetjenesten i "tenkeboksen". I fremlegg til vedtak fra Fylkesrådmannen står det at: "Tannklinikkene i Åseral, Hægebostad og Audnedal samlokaliseres i Byremo."

Spørsmål til fylkesordføreren om prosess:

 1. Er det vanlig praksis at Fylkeskommunen legger ned tjenester som den har hatt i kommunene i "alle" år uten å involvere kommunene det berører godt med i beslutningsprosessen?

 2. Er det vanlig eller ønskelig å gi såvidt ulik orientering i de kommunene dette berører?

 3. Dersom det ikke er vanlig, kunne vi tenke oss en redegjørelse der fylkesordføreren/ tannhelsetjenesten forklarer hvorfor en slik arbeidsmetode ble valgt i dette tilfelle.

Vi lister opp noen synspunkt som muligens kunne kommet fra de berørte kommunene dersom de alle var blitt en del av prosessen:

* Ulemper med mye tid til kjøring mellom klinikkene.

De ulike ansatte arbeidet hele dager på de tre klinikkene, om en arbeidsgiver kjører til en lokasjon en dag og en annen den neste, blir det ikke betydelig mye kjøring.         

*Større fagmiljø

Det dreier seg om 4 ansatte (2 tannleger og 2 tannpleiere) som nå treffes noen dager mer i uka. De hadde treffpunkt fra før, men mindre hyppig. Det optimale er ifølge sakspapirene 8-10 behandlere på en klinikk, så den store gevinsten ser en ikke på utvidelse av fagmiljø i denne sammenslåingen.

*Få pasienter

Alle klinikkene hadde tilbud til betalende (totalt 250). Dette gjorde at de i stor grad kunne fylle opp arbeidsdagene sine med avtaler. I Åseral var flere brukere fra Åseralsheimen, andre kommunale boliger, PU, brukere innen rus og psykiatri og andre som ikke så lett kan komme seg til private klinikker utenfor kommunen. Dette er ofte brukere som har dårlig tannhelse og som det derfor er ekstra viktig å nå.

*Ikke tilrettelagt for funksjonshemmede (universell utforming)

På Byremo var det mulig å komme til klinikken i rullestol. I Hægebostad var det heis i bygget, og NAV er lokalisert i samme bygg, det fungerer greit. Det var mulig å komme inn til tannlegen i rullestol, men dette hadde ikke vært et problem i eventuelt nye lokaler på Skeie. I Åseral var det noe kronglete, men fullt mulig å komme til tannlegen i rullestol.

*Transport for brukerne av tjenesten

For innbyggerne i Audnedal vil samlokaliseringen ikke få noen negative konsekvenser. For enkelte innbyggere i Hægebostad vil det bety ca 10-15 minutters ekstra kjøring. Fra Eiken skole er det ca 4 mil til Byremo. Skoleelevene på Kollemo mister muligheten til å gå/sykle bort til tannlegen i løpet av skoledagen, de vil bli avhengig av å bli kjørt. I Åseral vil det bety at i stedet for at ungene kunne gå ned i kjelleren i løpet av skoledagen, må nå foreldrene kjøre dem 30 minutter hver vei. For foreldre som pendler er dette en utfordring. Det er nesten ikke tilbud om offentlig transport utenom skolerutene i området. For foreldre uten sertifikat eller bil er dette en STOR utfordring. Disse foreldrene finner vi ofte blant allerede marginaliserte grupper: flyktninger, familier med lav økonomi eller de som står utenfor arbeidslivet. De har ofte et lite nettverk, og ikke så mange å spør om hjelp. Ser en på tallene til tannhelsetjenesten har de aller fleste barn i dag tenner uten karies. Vi er redd for at de barna som har karies kommer fra nettopp disse familiene. Det KAN føre til at de vi aller mest ønsker å nå med forebyggende folkehelsetiltak, vil være de som rammes hardest.

Det primære målet med tannhelsetjenesten er å sørge for god forebyggende tannhelse til alle. Fylkeskommunen er ansvarlig for at tannhelsetjenester er tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket. De mest utsatte gruppene er: flyktninger, familier med lav inntekt, brukere innen rus og psykiatri, PU og eldre som er mottakere av andre helsetjenester.

Spørsmål til fylkesordføreren om konsekvenser:

 1. Vil fylkeskommunen ta initiativ til å evaluere konsekvensene av ordningen etter 2 år, for slik å sikre at ikke allerede svake grupper rammes og får et dårligere tilbud?

 2. Vil fylkeskommunen også sørge for at alle berørte kommuner får delta på lik linje i denne evalueringen?

 

Gro Boge Aasheim, Høyre

Sigmund Oksefjell, SP

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. april 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer