Stortinget ba før sommeren regjeringen legge frem en stortingsmelding om industriens rammevilkår. Næringsdepartementet arbeider derfor nå med en industrimelding. Etter planen vil den bli fremlagt for Stortinget på nyåret 2017. Departementet har bedt om innspill til den kommende Stortingsmeldingen. Vest-Agder er et av landets viktigste industrifylker og benytter anledningen til å komme med innspill. Fylkesutvalget vedtok tidligere denne uken et innspill hvor det vises til mulighetsrom blant annet innen fornybar kraft og digitalisering.

Vest-Agder er, ifølge Statistisk Sentralbyrå, Norges største eksportfylke når det gjelder bearbeidede varer. Det er særlig to globale fortrinn som i dag kjennetegner Agder som industriregion: Det ene er regionenes posisjon innenfor tilgangen til fornybarkraft sterk. For det andre danner den verdensledende kompetansen, som i dag finnes i regionen, et godt grunnlag for videre vekst og verdiskaping. Dette gjelder i særlig grad innenfor prosessindustri (Eyde-Cluster) og innenfor offshore og maritim sektor.

Fylkesutvalget påpeker at Vest-Agder fylkeskommune ønsker å utnytte sin unike globale situasjon med et stort overskudd av rimelig fornybar kraft. Fylkeskommunen mener derfor at Norge aktivt må tiltrekke seg investeringer knyttet til bruk av fornybar kraft for grønne kraftforedlende næringer (prosessindustri, datasentre og lignende.) Det er derfor viktig å styrke det nasjonale arbeidet for å tiltrekke seg nye grønne investeringer til Norge.  Norge må endre ordningen med opprinnelsesgarantier slik at det ikke skapes feilaktig inntrykk av at norsk kraft brukt i Norge er "skitten".

Fylkesutvalget mener videre at staten må ta en tydeligere og mer aktiv rolle i digitaliseringen av Norge. Dette er avgjørende for norsk industriutvikling, og for Norge som helhet. Staten må utforme tilstrekkelige rammevilkår for å sikre en fremtidsrettet, sikker og rimelig datafiberinfrastruktur. Dette gjelder både internt i landet og, ikke minst, for etablering av flere fiberkabler mot utlandet.

Fylkesutvalget poengterer at Vest-Agder fylkeskommune ønsker å videreutvikle Agders unike globale industrikompetanse gjennom å legge til rette for økt digitalisering av næringslivet. Fylkesutvalget mener blant annet at en økt satsing på digitalisering vil være et viktig bidrag til økt konkurranseevne, en mer bærekraftig industri, og for å tiltrekke seg nye industrietableringer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. oktober 2016 | Skriv ut siden