I juni i fjor vedtok fylkestingene i Aust- og Vest-Agder Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping i Agder 2015-2030 (VINN Agder). I planen inngår også to strategier, en strategi for forskning, utvikling og innovasjon) og en strategi for besøksnæringene. VINN Agder og de to strategiene er en oppfølging av Regionplan Agder 2020. VINN Agder skal følges opp av et rullerende handlingsprogram. Et forslag til handlingsprogram som gjelder for perioden 2017 til 2019 er nå til behandling i de to fylkeskommunene. Fylkesutvalget gikk tirsdag inn for at handlingsprogrammet, hvor samhandling og kompetansedeling har et overordnet fokus, må vedtas når programmet sluttbehandles i de to fylkestingene.

 

Handlingsprogrammet foreslår følgende fire "handlingsgrener" med egne handlingspunkter:

• Innovasjonssystemet: Mobilisering, kobling/kompetansemegling, entreprenørskap og ny vekst

• Utviklingsområdene: Utnytte regionens ressurser og konkurransemessige fortrinn

• Innovasjon i offentlig sektor: Kompetansebygging, nettverk og innovative offentlige anskaffelser

• Kunnskapsbasert utviklingsarbeid: Erfaringsdeling, evaluering og oppfølging

En del av forslagene i handlingsprogrammet krever videre bearbeidelse, utredning og forankring før de eventuelt iverksettes.

VINN Agder har et langsiktig perspektiv, frem til 2030, og dekker følgende temaområder:

1. Entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping

2. Forskning og utvikling

3. Reiseliv

4. Landbruk og marine næringer

5. Innovasjon i offentlig sektor

Finansiering av tiltak og satsinger i 2017 blir innarbeidet i RUP Agder 2017 og økonomiplan 2017-2020.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. november 2016 | Skriv ut siden