• Buss På Varoddbrua
  av Torkelsen, Jan H., 20.12.16

  Nytt busstilbud mellom Kjevik og Kristiansand sentrum

  Haga buss/Flybussen har sagt opp driften av flybusskjøring til og fra Kjevik og Kristiansand...

  Les mer
 • Bymiljøavtale Motiv
  av Torkelsen, Jan H., 14.12.16

  Fylkeskommunen slutter seg til prinsippene for bompengefinansiering av bymiljøavtalen

  Fylkestinget sluttet seg i dag, mot stemmene fra representantene fra Fremskrittspartiet og...

  Les mer
 • Bomstasjon På Kollevoll
  av Torkelsen, Jan H., 08.12.16

  Over 3,3 millioner kjøretøypasseringer i Listerbommene

  Nå foreligger tallmateriale fra Lister Bompengeselskap over trafikken gjennom selskapets tre...

  Les mer
 • Bjørg Kari Haugland Vant Elsykkelen
  av Torkelsen, Jan H., 08.12.16

  Bedriftsrekord i Jeg kjører grønt

  Aldri har så mange arbeidsplasser deltatt aktivt som i 2016. 166 bedrifter har vært aktive, mot 144...

  Les mer
 • Stredefjellet
  av Torkelsen, Jan H., 28.11.16

  To nye skredsikringsprosjekter på fylkesvei i Marnardal

  Statens vegvesen har beregnet at det er flere millioner kroner igjen av restmidler etter...

  Les mer
 • Terje Damman Aa
  av Macdonald, Cheryl, 24.11.16

  Veistandard – et sammensatt bilde

  -Jeg ble først litt overrasket over at vi havnet på listen over fylker der veistandarden er blitt...

  Les mer
 • Bymiljøavtale Motiv
  av Torkelsen, Jan H., 23.11.16

  Prinsippene for bompengefinansiering av bymiljøavtalen behandles nå politisk

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø hadde i dag på dagsorden en sak om prinsippene for...

  Les mer
 • Jernbanestasjonen i Kristiansand sentrum
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 21.11.16

  Lokaltogutredning Marnardal-Songdalen-Kristiansand-Vennesla er ferdig

  Utredning av lokaltogtilbud på strekningen Marnardal – Songdalen - Kristiansand – Vennesla er ferdig...

  Les mer
 • Holdeplass I Rona
  av Torkelsen, Jan H., 21.11.16

  Positiv måloppnåelse innen trafikkutviklingen i kristiansandsregionen

  Nullvekst i biltrafikken i kristiansandsregionen, med 2012 som sammenlikningsår, er så langt...

  Les mer

Forslag til ny søknad om forlenget belønningsavtale godkjent av ATP-utvalget

Areal- og transportplanutvalget i Kristiansandsregionen (ATP) godkjente i dag et forslag til søknad om en forlenget belønningsavtale med prosjektportefølje for Kristiansandsregionen. Belønningsavtalen...

av Torkelsen, Jan H., 18.11.16

Flere pendler til Vest-Agder

I 2015 pendlet ti prosent av den totale andelen sysselsatte inn i fylket. Fra 2004-15 har den totale innpendlingen til fylket økt med 45 prosent. I løpet av samme tidsperiode har innpendlingen til...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.16

Sterk vekst i antall el-biler i Vest-Agder

I perioden 2012-15 har antall el-biler i Vest-Agder økt fra 216 til 2 760. Det er spesielt de siste to årene en har sett en kraftig økning i el-bilsalget. Kristiansand er kommunen med størst vekst i...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.16

God passasjerøkning på Sørlandsbanen

NSB opplever nok en passasjerøkning landet under ett de åtte første månedene i 2016. Økningen er på totalt 3,9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. For regiontoget på Sørlandsbanen mellom...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.16

Stadig bedret ladeinfrastruktur i Vest-Agder

Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om samarbeids- og utviklingsavtalene mellom fylkeskommunene og de femten kommunene i Vest-Agder. Et av temaene som bli belyst i orienteringen er det strategiske...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.16

Fylkesveien mellom Brokke og Suleskar er nå vinterstengt

Tidligere denne uken ble fylkesvei 987 Suleskardveien mellom Suleskard i øvre Sirdal og Brokke i Valle kommune i Setesdal stengt for vinteren. Den vil være stengt frem til den åpnes til våren neste...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.16

Ny Varoddbru klar våren 2020

Byggingen av ny Varoddbru over Topdalsfjorden i Kristiansand starter vinteren 2017. Anleggsvirksomheten vil vare i om lag tre år frem til våren 2020. Statens vegvesen opplyser at byggeaktiviteten kan...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.16

Vil ha Grenlandsbanen inn i kommende Nasjonal Transportplan

Jernbaneverket, har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utarbeidet en konseptvalgutredning for en sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, kalt Grenlandsbanen. Utredningen utgjør det...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.16

NHO ønsker en utvidet bymiljøavtale-ordning

Da Sørlandsrådet torsdag hadde den kommende Nasjonal Transportplan for perioden 2018 til 2029 på dagsorden var NHO invitert til å komme med innspill sett fra næringslivets side. NHO-rådgiver Trond...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.16

Økt påvirkningstrykk fra Agder mot kommende Nasjonal Transportplan

Sørlandsrådet, som er den politiske styringsgruppen for arbeidet med Regionplan Agder 2020, har som mål å få gjennomslag for viktige prosjekt innen de ulike transportformene i kommende Nasjonal...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.16

Organisering av arbeid med broprosjekt i Flekkefjord er nå på plass

Vest-Agder fylkeskommune skal bygge ny bro på fylkesvei 44 gjennom Flekkefjord sentrum. For å komme tettere i inngrep med planlagte og pågående prosjekter har Vest-Agder fylkeskommune valgt å...

av Torkelsen, Jan H., 29.09.16

Eitt felles bompengeselskap for heile Vestlandet og Sørlandet

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust Agder og Vest Agder fylkeskommunar har, etter vedtak i dei fem fylkestinga, stifta Sørvest Bomvegselskap AS. Selskapet er eit felles bompengeselskap for...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.16

Oppstart på bybroarbeidene i Flekkefjord

Nå er vi i gang! Det skriver Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen i en brosjyre de har offentliggjort om bygging av en ny bybro o Flekkefjord sentrum. -Med ei trygg og flott ny bybro som...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.16

De sosioøkonomiske konsekvensene av rushtidsavgiften skal nå kartlegges

Bystyret i Kristiansand ba i et møte før sommeren administrasjonen om å utarbeide en evalueringsrapport som berører de sosioøkonomiske konsekvensene rushtidsavgiften har hatt i Kristiansandsregionen....

av Torkelsen, Jan H., 16.09.16

Ansvaret for kollektivtrafikken må fortsatt ligge hos fylkeskommunene

Stortinget har i forbindelse med behandlingen av kommunereformen vedtatt å overføre nye oppgaver til kommunene. En samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene vil bli lagt frem våren 2017,...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.16

Fylkesutvalget støtter prinsippene for bompengefinansiering av bymiljøavtale

Fylkesutvalget stilte seg i dag bak en innstilling i en høringssak som omhandler prinsippvedtak for bompengefinansiering av bymiljøavtalen for kristiansandsregionen. Innstillingen er utarbeidet av et...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.16

Det kan bli endringer av flybusstilbudet i Kristiansand

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag en sak hvor flybusstilbudet i Kristiansand er evaluert. Hovedutvalget besluttet å anmode Agder kollektivtrafikk (AKT) om å se på...

av Torkelsen, Jan H., 08.09.16

Samferdselspolitikerne går inn for nytt bompengesystem i kristiansandsregionen

Fylkeskommunen har nå til behandling en høringssak som omhandler prinsippvedtak for bompengefinansiering av bymiljøavtalen for kristiansandsregionen, Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.16

Jeg kjører grønt 2016 - med bilfri onsdag og app

Årets kampanje går fra mandag 29. august til 2. desember, med påmelding fra 22. august. I år får du 10 ekstra poeng for ikke å kjøre bil på onsdager. Nytt er også kjemperask registrering av poeng i...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.16

Fest over tunnelåpning i Sirdal

Det var stort fremmøte av fornøyde sirdøler, representanter fra offentlige myndigheter og fra anleggsbransjen da et av landsdelens største og mest etterlengtede veisikringsprosjekter ble åpnet på...

av Torkelsen, Jan H., 19.08.16

Markert økning i bommene rundt Farsund

I følge fersk statistikk fra Lister bompengeselskap har det i løpet av perioden fra årsskiftet og til og med juli i år vært en økning på total tre prosent gjennom selskapets tre bomstasjoner. Den...

av Torkelsen, Jan H., 18.08.16

Informasjon om skoleskyss for videregående - skoleåret 2016/2017

Fylkeskommunen har ansvaret for skoleskyss til videregående skole. Fra skoleåret 2016/2017 har Vest-Agder fylkeskommune ett nytt reglement for for skyss til videregående skoler i Vest-Agder. Her...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 16.08.16

Det har vært en ulykkessommer i trafikken

Antall trafikkdrepte har økt betydelig i sommer. Bare i juli måned har 22 omkommet på veiene. I fjor omkom 15 i julitrafikken. For Vest-Agders del er det sørgelig å konstatere at det i juli i år omkom...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.16

Buss: Nye ruteplaner og rutetilbud fra 15. august

Høsten 2016 blir det gjennomført en del endringer og justeringer i ruteplanene i Vest-Agder. For å bedre håndtere passasjerøkning i rushtiden blir det på flere linjer satt opp flere avganger. Det blir...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.16

Fylkeskommunene øker stadig satsingen på samferdselsformål

Fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til samferdselsformål økte med 5 prosent og endte på drøyt 23,5 milliarder kroner i 2015. Av dette gikk 8,3 milliarder kroner til drift og vedlikehold av...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.16

Dyrest drosje i Oslo, tredje dyrest i Vest-Agder

I 2015 var drosjeprisen med passasjer 29 kroner per kilometer for landet sett under ett. For hele landet var kilometerprisen med passasjer på samme nivå i 2015 som i 2014. Det var betydelige regionale...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.16

Nå rives jernstøperiet på Dalane

Etter en anbudsrunde er det inngått avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Veidekke AS om rivning av gamle jernstøperiet på Dalane i Kristiansand. Arbeidet startet opp i juni og skal være avsluttet...

av Torkelsen, Jan H., 05.08.16

Det arbeides med en regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen

Et planprogram for en regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen har før ferien vært til behandling politisk. Fylkestinget ga i sist møte tilslutning til planprogrammet. I arbeidet...

av Torkelsen, Jan H., 04.07.16

Fylkestinget med positiv tilbakemelding til planforslag for ny E39 i Lindesnes og Lyngdal

Statens vegvesen har, på vegne av Lindesnes og Lyngdal kommune, lagt ut et forslag til kommunedelplan for ny firefelts E39 på strekningen mellom Vigeland og Lyngdal vest til offentlig ettersyn. Planen...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.16

Ja til å forlenge bompengeinnkrevingen i Kristiansandsregionen i rundt to år

Fylkestinget ga tirsdag, mot stemmene fra representantene for Fremskrittspartiet og Demokratene, tilslutning til en forlenging av bompengeinnkrevingen i Kristiansandsregionen i rundt to år. Årsaken er...

av Torkelsen, Jan H., 23.06.16

Klarsignal for bygging av nytt bussanlegg i Kristiansand

Fylkestinget vedtok i dag, mot en stemme fra Demokratene, et forprosjekt for bygging av et nytt bussanlegg i Kristiansandsregionen. Det ble fastsatt en ramme på 257 millioner kroner til realisering av...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.16

Det etableres nå et nytt felles selskap for bompengeinnkreving på Sør-Vestlandet

Stortinget sluttet seg i juni i fjor til regjeringen sitt forslag til reformer i bompengesektoren, hvor det ble lagt opp til en overgang til noen få bompengeselskap. Stortinget mener at færre...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.16

Vil ha raskt anleggsstart for ny E39 vestover fra Kristiansand

Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag behandlet en sak om oppstart av reguleringsplanarbeid for E-39 strekningen Breimyrkrysset i Kristiansand og Volleberg i Songdalen ble det uttrykt at...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.16

Regionens vakreste gang- og sykkelvei åpnes fredag

24. juni åpnes Kristiansandsregionens vakreste gang- og sykkelvei - i Søgne. Den går fra Linnegrøvan til Linneflaten, gjennom skog og delvis langs breddene av Søgneelva. Nesten alle gang- og...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.16

Trafikkbildet i Vest-Agder endrer seg

Tallmateriale fra både Statens vegvesen og bompengeselskapene viser at totaltrafikken på veiene i Vest-Agder har økt. Med unntak av E18 Vesterveien og riksvei 9 Grim har alle tellepunktene hatt en...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.16

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 er nå vedtatt.

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 – 2020 er utarbeidet som en av flere temaplaner under Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015-2020.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 01.06.16

Går innfor å forlenge bompengeinnkrevingen i Kristiansandsregionen rundt to år

Fylkestinget skal 21. juni ta endelig stilling til en forlenging av bompengeinnkrevingen i Kristiansandsregionen i rundt to år. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet saken tirsdag og...

av Torkelsen, Jan H., 01.06.16

Egen strategi for el-bil-lading i Agder-fylkene

Aust-Agder fylkeskommune vedtok i desember i fjor Strategi for ladeinfrastruktur på Agder. Nå er strategien til behandling politisk i Vest-Agder. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.16

Positiv passasjervekst for Agder kollektivtrafikk AS i fjor

Det ble registrert en positiv passasjervekst for Agder kollektivtrafikk AS i fjor, fremgår det av selskapets årsmelding som i tiden fremover blir behandlet av fylkeskommunens politiske organer. Totalt...

av Torkelsen, Jan H., 26.05.16

Fylkesordførerne i Vest-Agder og Rogaland etterlyser E-39-svar fra Kommunaldepartementet

Fylkesordfører Terje Damman har, sammen med sin kollega Solveig Ege Tengesdal i Rogaland, sendt brev til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet for å unngå unødvendig tidsbruk når det gjelder...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.16

Brokke – Suleskardveien planlegges å bli åpnet 20. mai

Det fremgår av bilder som er tatt av Karl Mygland, som er med å klargjøre veiforbindelsen mellom Sirdal og Setesdal, at det er store snømengder som skal fjernes før vinterstengningen er over. I...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.16

Frigjorte investeringsmidler omdisponert til tiltak i Farsund, Søgne og Kristiansand

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i januar at det skal etableres to fotobokser for automatisk trafikkontroll på Langenesvegen i Søgne. Tiltaket skulle finansieres gjennom...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.16

Farsunds ordfører: Listerpakken har vært en berikelse og velsignelse

-Listerpakken som ble påbegynt for ti, tolv år siden for å bygge ut veiinfrastrukturen i vestre del av Vest-Agder, har vært en berikelse og velsignelse for Listerregionen. Den har bidratt til å binde...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.16

30 millioner kr til Kristiansandsregionen

Det er gledelig at vi nå har fått tildelt 30 millioner av den nasjonale potten på 400 millioner. Etter innspill fra kommunene i knutepunktkommunene, statens vegvesen og Agder kollektivtrafikk ble det...

av Macdonald, Cheryl, 18.04.16

Fylkesutvalget anbefaler at bruløsning til Hidra vurderes

Fylkesutvalget hadde i går til behandling en sak om det videre arbeidet med en forbindelse mellom øya Hidra og fastlandet i Flekkefjord. Fylkesutvalget anbefaler at Vest-Agder fylkeskommune stopper...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.16

Fylkespolitikerne vil ha sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

Da fylkesutvalget tirsdag behandlet årsrapporten for Jernbaneforum Sør for 2015 gikk utvalget inn for at fylkestinget, ved endelig behandling av rapporten, skal presisere at det i fortsettelsen aktivt...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.16

Representanter til styringsgruppen for bybruprosjektet i Flekkefjord valgt

Vest-Agder fylkeskommune har valgt å etablere styringsgrupper for større vegprosjekter, for å sikre en tett og kontinuerlig oppfølging av prosjektene. Hovedutvalg for samferdsel, areal og...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.16

Jernbaneforum Sør vil ha vurdert et eget selskap for finansiering og utbygging av strekninger

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om innholdet i årsrapport for 2015 for Jernbaneforum Sør. Det er et nettverkssamarbeid mellom fylkeskommunene: Vestfold, Telemark,...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.16

Utformingen av nytt bussanlegg i Kristiansand klargjøres i vår

Vest-Agder fylkeskommune har som mål at et nytt bussanlegg på Dalane i Kristiansand skal stå ferdig til oppstart av ny kontraktsperiode for busskjøring som skjer medio 2018. Det planlegges...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.16

Utredning av lokaltogløsninger i Vest-Agder ferdig før sommeren

I løpet av april skal fylkespolitikerne ha foretatt en endelig behandling av en plan for kollektivtrafikken i Vest-Agder frem til 2020. Frem mot fylkestingets sluttbehandling 26. april var planen...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.16

Fylkeskommunens samferdselspolitikere anbefaler brualternativ til Hidra i Flekkefjord

Fylkestinget skal 26. april ta stilling til det videre arbeidet med en forbindelse mellom øya Hidra og fastlandet i Flekkefjord. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag drøftet saken gikk...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.16

Bymiljøkonferansen 2016 med søkelys på miljøvennlig byutvikling

Hovedtema på årets konferanse er miljøvennlig byutvikling. Tidligere har konferansen hatt et særlig fokus på kollektivtrafikk og het Kollektivkonferansen. Bymiljøkonferansen vil favne bredere innen...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.16

Hittil i år har ingen omkommet på veiene i Vest-Agder

På landsplan er det omkommet 30 personer i trafikken så langt i år. Det er syv flere sammenlignet med samme periode i fjor eller tilsvarende en økning på 30 prosent. Mars i år er den første av de...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.16

Sørlandsrådet vil ta en aktiv rolle i arbeidet med å følge opp Nasjonal transportplan

Transportetatenes grunnlag for Nasjonal transportplan 2018-29 er nå på høring frem til 1. juli. I et saksfremlegg som ble behandlet i et møte i Sørlandsrådet i dag betegnes plangrunnlaget, kombinert...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.16

Arbeidet med nytt handlingsprogram for fylkesvegene igangsettes

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø opprettet denne uken en styringsgruppe som skal lede arbeidet med nytt Handlingsprogram for fylkesveg 2018 – 2021. Hovedutvalget utnevnte Gisle M. Saudland...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.16

Utbedring av 21 skredsikringspunkter i Vest-Agder vil koste 115 millioner kroner

Vegdirektoratet har besluttet at det skal gjennomføres en oppdatering av regionenes skredsikringsplaner som skal omfatte både riksveger og fylkesveger, inkludert gang og sykkelvegnett. Statens...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.16

Betydelig aktivitet på fylkesvegnettet i 2015

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om innholdet i en årsrapport over aktiviteten på fylkesvegnettet i fjor. Rapporten som er laget av Statens vegvesen...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.16

Forslag til Nasjonal Transportplan åpner muligheter

Det var stort fremmøte av politikere, saksbehandlere og andre interesserte da den regionale presentasjonen av transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2018 til 2029 ble...

av Torkelsen, Jan H., 29.02.16

Flyplassvei til Kjevik forsinkes ikke av bymiljøavtale

– Det er et sterkt lokalt ønske å få på plass en ny flyplassvei til Kjevik så raskt som mulig. Nå har vi blitt enige om å trekke denne veistrekningen ut av samferdselspakken for Kristiansandsregionen....

av Torkelsen, Jan H., 17.02.16

Viktig skritt for ordningen med bymiljøavtaler

Før helgen ble et forslag til Norges første bymiljøavtale lagt frem. Trondheimsregionen er først ute. Når bymiljøavtalen med Trondheim kommer på plass vil staten betale for halvparten av kostnadene...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.16

Sterk trafikkvekst på fylkesveien mellom Farsund og Lyngdal

Lister Bompengeselskap har nå klare tallene for januartrafikken gjennom bomstasjonene i regionen. Det mest fremtredende er at det har vært en økning på hele 7,6 passeringer i bomstasjonen på Kollevoll...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.16

16,75 millioner kroner til gang- og sykkelveier på fylkeskommunale og kommunale veier i Vest-Agder

42 kommuner og fylkeskommuner får nå støtte til å bygge ut gang- og sykkelveier. Gjennom en tilskuddsordning som regjeringen etablerte i fjor sammen med KrF og Venstre, får 68 prosjekt til sammen...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.16

Omfattende reasfalteringsarbeider på vegene i Vest-Agder i år

Det foretas årlige vurderinger av behovet for reasfaltering på vegnettet i Vest-Agder. Onsdag besluttet fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø en reasfalteringsplan hvor det i...

av Torkelsen, Jan H., 29.01.16

Anbefaler avslag på søknad om utvidelse av Tonstad vindpark

NVE søker om konsesjon for utvidelse av Tonstad vindpark. Utvidelsen gjelder et område på cirka 2 km2 i Kvinesdal kommune. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet søknaden denne uken...

av Torkelsen, Jan H., 29.01.16

Det blir automatisk trafikkontroll på Langenesvegen

På fylkeveg 456 Langenesvegen mellom Kristiansand og Søgne har det har vært en del alvorlige trafikkulykker de siste årene. Statens vegvesen har derfor, på bestilling fra fylkeskommunen, gjort en...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.16

Ros fra Kvinesdals ordfører til fylkeskommunens samferdselsarbeid

-Vest-Agder fylkeskommune skal ha stor ros for rask og effektiv oppfølging når det gjelder skadene som høststormen Synne påførte vår kommune. Det er imponerende hvor raskt en fikk på plass en...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.16

Tankevekkende nyttårsaksjon for trafikksikkerhet

- Jeg stelte henne, tok ut noen glassbiter ut av håret og flettet en vakker liten flette. Det var siste gangen jeg stelte henne. Det er det verste og vakreste jeg noen gang har gjort. Hadde Camilla...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.16

Invitasjon til Nyttårsaksjonen 2016

I Agder-fylkene er det lang tradisjon for å arrangere den årlige «Nyttårsaksjonen». Aksjonen har fokus på de trafikkulykkene i de to fylkene som har ført til at mennesker har blitt drept eller hardt...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.16