Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gjorde det i går klart at Vest-Agder fylkeskommune er enig i at et konsept kalt "sesongstengt gate" kan legges til grunn for et videre arbeid med å redusere trafikken i Bryggegata i Mandal. En slik reduksjon har vært diskutert i flere år. Trafikken er betydelig, med rundt 10.000 kjøretøy i gjennomsnitt daglig. Hovedutvalget vedtok at det skal foretas en trafikktelling og gjennomføres en evaluering etter endt sommersesong. Mandal kommune skal inviteres til å delta.

Bystyret i Mandal har vedtatt en visjon om en bilfri Bryggegate. Formålet har vært å begrense biltrafikken for å tilrettelegge bedre for myke trafikanter, samtidig som det ikke legges unødig begrensninger på nyttetransport til området. I samarbeid med kommunen ble det bestemt at det skulle utarbeides en rapport som vurderer mulighetene som har vært diskutert. Rapporten ble overlevert fylkeskommunen i november 2016.

Rapporten har sett på fem ulike konsepter. Et alternativ som opprettholder dagens situasjon. Et hvor gaten blir en permanent gågate. Et tredje hvor gaten blir sesongstengt i et kortere eller lengre tidsrom. Ytterligere et alternativ hvor det tilrettelegges for trafikkarealer som egner seg til både opphold, handel og rekreasjon, samtidig som trafikk kan avvikles. Det vil gjøre det nødvendig med tiltak i gatebildet slik at det øker trafikantenes årvåkenhet og reduserer hastigheten. Det skaper behov for en alternativ rute for trafikken. Det siste alternativet er enten å ta bort grunnlaget for en del av trafikken eller å bygge en alternativ vei. Dersom man klarer å redusere biltrafikken ved å begrense behovet for å bruke bil vil dette være en ønsket løsning En slik løsning vil imidlertid kreve at det bygges en alternativ ringvei, noe som vil være svært kostbart og komplisert å gjennomføre.

Fylkesrådmannen uttrykker i saksfremlegget at hun anser at sesongstengt gate som den løsningen som det er mest realistisk å gå videre med i denne omgang. Konseptet krever lite investeringer og er fleksibelt. Som en forlengelse og tydeliggjøring av konseptet kan det etableres forsterkede eller utvidede krysningspunkter på utvalgte punkter i Bryggegata. Etablering av slike krysningspunkter må vurderes separat og prioriteres opp mot øvrige investeringsbehov på fylkesveinettet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. januar 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer