Forslaget til folkehelsestrategien bygger på regionplan Agder 2020. "Sammen om god livskvalitet for alle på Agder" er strategiens visjon.
Frist for innspill er 1. oktober 2017.

Fylkesutvalget i Aust-Agder vedtok 6. juni, og fylkesutvalget i Vest-Agder vedtok 7. juni, å sende folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 med handlingsprogram for 2018-2021 på høring. Høringsfrist er 1. oktober 2017.

Bakgrunnen for utarbeidelse av strategien er at fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder har vedtatt at det skal utarbeides en folkehelsestrategi med oppstart høsten 2016.

Folkehelsestrategien bygger på regionplan Agder 2020. "Sammen om god livskvalitet for alle på Agder" er strategiens visjon. Handlingsprogrammet er utarbeidet parallelt med strategien og foreslår aktuelle samarbeidspartnere innen hvert satsingsområde. Folkehelsestrategien har følgende seks satsingsområder:  

  1. Gode nærmiljø

  2. Mestring og trivsel for alle barn og unge

  3. Reduserte sosiale helseforskjeller blant barn og unge

  4. Deltakelse i arbeidslivet

  5. Prioritert innsats der folkehelse- og levekårsutfordringene er størst

  6. Samordnet folkehelsearbeid

Innspillene for hele regionen koordineres fra Aust-Agder fylkeskommune. Innspill til folkehelsestrategi og handlingsprogram kan sendes på e-post postmottak@austagderfk.no eller per post til Aust-Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal. Frist for innspill er 1. oktober 2017. En legger opp til at folkehelsestrategien skal sluttbehandles i fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder 12. desember 2017.

Høringsbrev

Utkast til Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025

Forslag til handlingsprogram-2018-2021

Kunnskapsgrunnlag for folkehelsestrategien

Dokument om medvirkning for folkehelsestrategi for Agder 2018-2025

Saksprotokoll og saksframlegg Vest-Agder fylkeskommune

 

 

 

av Mellingen, Helle, publisert 4. september 2017 | Skriv ut siden