Gamle trebygninger har behov for vedlikehold, og det er svært
ønskelig at eldre bygninger ble restaurert og istandsatt. Foruten
å være kulturminner har disse også en praktisk funksjon
fortsatt.

I følge kulturminneloven er alle bygninger fra før
1650 automatisk fredet, men bygg av nyere dato kan også
bli fredet av kulturminnemyndighetene. I Agder og Telemark
finnes det et stort antall fredede trebygninger, de aller fleste
av disse er i privat eie. Istandsetting og vedlikehold av eldre
trebygninger krever kompetanse, riktige materialer og ikke
minst økonomiske ressurser til gjennomføring av tiltak.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 25. januar 2013 | Skriv ut siden