Flekkefjord

Vest-Agder har fire historiske byer – Flekkefjord, Farsund, Mandal og
Kristiansand.De har delvis forskjellig opprinnelse, men representerer på hver sin måte store kulturhistoriske verdier. Tilflyttingen til fylket skjer i hovedsak til byene, noe som stiller store krav til byutvikling.

Det er knyttet store verneverdier til sørlandsbyene. NB!-registeret er en database for alle som arbeider med planlegging og utvikling i byer av nasjonal kulturhistorisk interesse. Registeret skal gi en til enhver tid så utfyllende oversikt som mulig over bymiljøer i Norge av nasjonal interesse. Samlingen av byområder har ingen juridisk status, men er ment å være et verktøy til nytte for forvaltning lokalt, regionalt og nasjonalt. Bykjernene i Flekkefjord, Farsund, Mandal og Kristiansand er omfattet av registeret.


Prioriterte områder er:

◊ Økt håndverkskompetanse.

◊ Formidling av kunnskap til huseiere.

◊ Videreutvikle Byggeskikksenteret i Flekkefjord.

◊ Etablere en regional materialbank som ledd i næringsutvikling.

◊ Frede et mer representativt utvalg av bygninger og anlegg.

◊ Styrke vedlikeholdet av fredete museumsbygninger i offentlig eie, spesielt Andorsengården og Christoffer Beers hus.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 26. august 2014 | Skriv ut siden