Arkeologisk registrering

Materielle levninger etter menneskelig virksomhet er en viktig kilde til kunnskap om og opplevelse av regionens historie.

Arkeologiens relevans for hele kulturarvfeltet må vektlegges sterkere. Fylkeskommunens arkeologiske virksomhet skal derfor være “grenseløs” og arbeide like naturlig med nyere tid som med middelalder og forhistorisk tid. Prioriterte områder er:

historisk arkeologi

byggeskikk og bosetning

kystkultur fra steinalder til seilskutetid

dendrokronologi

formidling

Kulturminner er kirker, steingjerder, gamle båter og rester av kystkultur. Det som lever i bevisstheten, er også kulturminner: steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Vi tar vare på et utvalg kulturminner for nåtiden og fremtiden. Kulturminneloven og plan- og bygningsloven er de viktigste verktøyene.

Vi skiller mellom automatisk fredete, fredete og verneverdige kulturminner. Kulturmiljøer er en helhet av alle gruppene.

Automatisk fredete kulturminner (fornminner) er gravhauger, gjenstander, helleristninger, steinalderboplasser og middelaldersk bygrunn fra før 1537, samiske kulturminner eldre enn 100 år, bygninger fra perioden 1537-1649 og kulturminner på Svalbard fra før 1946. Alle er fredet direkte i kulturminneloven.
Fredete kulturminner er bygninger og anlegg som er fredet i et eget vedtak av Riksantikvaren.

Verneverdige kulturminner har ikke formelt vern i kulturminneloven, men sikres gjennom plan- og bygningsloven eller etter avtale med eier eller bruker.

Forvaltningen er komplisert fordelt mellom institusjoner. Ordningen er beskrevet i forskrift om faglig ansvarsfordeling etter kulturminneloven. Ta kontakt med oss - vi veileder deg gjerne til rett person eller instans.

Miljøverndepartementet er på toppen av kulturminneforvaltningen. Riksantikvaren er direktorat.

Fylkeskommunene og Sametinget har regionalt ansvar.

Kulturhistorisk museum og Norsk Maritimt Musem gjennomfører arkeologiske utgravninger på land og i vann i Vest-Agder. De tar også vare på arkeologiske gjenstander.

av admin, publisert 31. oktober 2012 | Skriv ut siden