Pil til kai på Bragdøya

For å sikre et representativt utvalg av kulturhistoriske fartøyer med tilknytning til Vest-Agder, gir Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid med Riksantikvaren tilskudd til restaurering og vedlikehold av verneverdige og fredete fartøyer. Målet er at fartøyene skal tas vare på etter antikvariske prinsipper slik at de kan brukes og, om nødvendig, oppfylle kravene til klassifisering.

Hvem kan søke?
Søker kan være eiere og forvaltere av freda fartøy og fartøy der det er inngått en avtale om vern.

Hva kan det søkes om støtte til?
Det kan søkes om støtte til restaurerings- og vedlikeholdstiltak. I enkelte tilfeller gis det støtte til dokumentasjonsarbeid der dette er nødvendig for å komme videre med bevaring og restaurering av fartøyet. Tiltaket skal gjennomføres etter antikvariske prinsipper og i samsvar med eventuelle andre retningslinjer fra Riksantikvaren eller fylkeskommunen.

Det gis ikke støtte til tiltak som allerede er gjennomført eller til drift. Selv om det kan søkes om støtte til restaurering og vedlikehold av fartøyer som kan bidra til å holde fartøyet klasset, gis det ikke støtte til selve klassingen. Det gis ikke støtte til redningsutstyr.

Søknad om støtte sendes til Fylkeskonservatoren i Vest-Agder og må inneholde budsjett med finansieringsplan (forventede inntekter og utgifter), samt fyldig omtale av tiltaket.

Søknadsfrist 1. mars 2019.

Det kan også være tips å hente her:

http://norsk-fartoyvern.no/stotte-til-vern/

 

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 27. januar 2018 | Skriv ut siden