Grindheim Kirke

Vest-Agder er kjent for et aktivt menighetsliv og sine mange frimenigheter.

De nære forbindelsene til Holland førte til at reformert kristendom fikk en viss oppslutning alt på 1600-tallet, mens det ble etablert en brødremenighet på Lista på 1700-tallet. Etter 1850 vokste lekmannsbevegelsen frem som en del av det folkelige organisasjonslivet. Bedehus med navn som Emmaus, Betlehem og Zoar vitner om en særegen kultur. Kirkene er ofte sentralt plassert i særpregede og verdifulle kulturmiljøer. Fylkeskommunen har fra 2013 ansvar for listeførte kirkers omgivelser.

Prioriterte områder er:

◊ Sikre og formidle de kulturhistoriske verdiene knyttet til de listeførte kirkene.

◊ Sikre og formidle viktige bedehus og frikirkelige bygninger.

◊ Utarbeide en felles mal for verneplan for gravminner.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 26. august 2014 | Skriv ut siden