HERICOAST er et prosjekt innenfor INTERREG-Europe-programmet. Prosjektet har som mål å styrke forvaltningen av kulturlandskaper i kystsonen. Regionene som deltar i prosjektet opplever at kystsonene er under et stadig stigende press for en endret og mer effektiv utnyttelse av kystarealer som følge av urbanisering, turisme, industrialiseringen i fiskerisektoren samt endringene i transportsektoren. Prosjektet er et samarbeid mellom regioner og institusjoner i Nederland, Irland, Spania, Italia og Romania.

Vest-Agder fylkeskommune er Lead partner og Aust-Agder fylkeskommune regional samarbeidspartner.

INTERREG-Europe legger til rette for nettverksbygging, deling og formidling av kunnskap og erfaringer mellom europeiske regioner med likhetstrekk, uavhengig av geografi. Det overordnede målet er å forbedre gjennomføringen av regionalutviklingspolitikk og programmer ved å fremme erfaringsutveksling og politikklæring. Med mål om å utveksle erfaringer innenfor et spesifikt tema kan regioner fra ulike deler av Europa arbeide sammen i tre til fem år. Hver region som deltar i et prosjekt skal utarbeider en handlingsplan for å omsette erfaringene i praktisk politikkutforming.

HERICOAST-prosjektet har som mål å styrke forvaltningen av kulturlandskaper i kystsonen. Prosjektet er et samarbeid mellom følgende regioner og institusjoner:

  • Vest-Agder County Council (Norge) (Aust-Agder er regional samarbeidspartner).
  • Tulcea County Council (Romania)
  • Molise Region (Italia)
  • Castilla y Leon Regional Government (Spania)
  • Leartibai Development Agency (Spania)
  • Donegal County Council (Irland)
  • Vrije Universiteit Amsterdam (Nederland)
  • Civilscape (Nederland).

Hver region skal utvikle egne verktøyer som kan forbedre egen forvaltningspraksis og hver region har derfor sitt eget regionale fokus i prosjektet. Fylkeskommunene i Aust- og Vest- Agder skal arbeide med å utvikle en felles regional veileder for registrering og verdisetting av uthavnene som kulturmiljøer, med konkrete forslag til hvordan hensynet til kulturmiljøene kan innarbeides i kommuneplaner og egne reguleringsplaner. Veilederen skal utvikles på bakgrunn av et forløp i én pilotkommune i hhv. Vest- og Aust-Agder i et tett samarbeid med den pågjeldende kommuneadministrasjon og en aktiv involvering av private eiere samt vel- og venneforeninger.

Nå har HERICOAST-fellesskapet publisert erfaringsrapporten «Hericoast toolbox – improving heritage policies in coastal and fluvial regions». Rapporten er en sammenstilling av partnernes erfaringer med forvaltning av kulturminner i kystlandskap preget bl.a. av turisme. Rapporten er bygget opp rundt tematiske kapitler omhandlende ulike sider av dagens politikkutvikling. Kapitlene er illustrert med eksempler på god forvaltningspraksis hos partnerregionene. I samarbeid med kommuner og museer har Agderfylkene bidratt i rapporten med eksempler på kommunale kulturminneplaner, digital formidling på nett (kystreise.no), byggeskikksentrene samt festivalen Kaperdagene i Farsund.

Rapporten skal først og fremst brukes av partnerne selv som i løpet av prosjektets siste semester skal utvikle regionale handlingsplaner (action plans) for forbedret kulturminneforvaltning. I tillegg håper aktørene i prosjektet at rapporten også kan inspirere andre regioner med lignende type arbeid.

Se mer om prosjektet på http://www.interregeurope.eu/hericoast/

 

 

 

av Kristiansen, Kåre, publisert 31. mai 2016 | Skriv ut siden