Vennesla bibliotek

Velkommen til Vest-Agder fylkeskommunes arkitekturguide!

Her finnes et utvalg av byggverk og anlegg som til sammen viser noe av det fylket har å by på av god og interessant arkitektur.

Arkitekturguide for Vest-Agder

Ansvarlig for arbeidet med arkitekturguiden er Vest-Agder fylkeskommune v/plan- og miljøseksjonen. Redaktør for guiden er rådgiver og sivilarkitekt Diderik Cappelen.

Det var i utgangspunktet meningen å utgi arkitekturguiden i bokform. For å komme i gang med formidlingen har vi imidlertid valgt å fortløpende legge enkeltobjekter ut på den nettbaserte arkitekturguiden. Dette gir også mulighet til å fange opp korreksjoner og suppleringer underveis - før guiden eventuelt trykkes opp i endelig versjon.

Arkitekturguiden vil i første rekke ta for seg perioden fra år 1900 og frem til i dag. En del eldre bygg er imidlertid også omtalt. Dette gjelder særlig kirkebygg som for en stor del er oppført på 1800-tallet og tidligere. Kirkene er tatt med i arkitekturguiden ettersom dette er byggverk med stor symbolverdi og som samtidig representerer noe av den fineste arkitekturarven fylket har å by på.

Utvelgelse av prosjektene vil bli foretatt etter en skjønnsmessig og praktisk vurdering der det vil bli lagt vekt på å oppnå en viss balanse rent geografisk, samt i forhold til bygningstype, stilart o.l. Vi har også forsøkt å prioritere nye og aktuelle byggverk. Det er viktig å understreke at det forhold at et byggverk ikke (ennå) er omtalt, ikke på noen måte må oppfattes som en indikasjon på at byggverket ikke fortjener en plass i arkitekturguiden.

Det er også viktig å understreke at et verk av denne typen aldri vil bli komplett. Det vil hele tiden komme til byggverk som bør omtales. Vi forsøker å holde oss oppdatert når det gjelder hvilke objekter som bør tas med arkitekturguiden, men vi ber likevel om innspill om aktuelle prosjekter - nye og gamle. Redaktøren kan treffes på telefon 38 07 46 37.

Arkitekturguiden inneholder en stor mengde detaljopplysninger om arkitekt, byggeår, byggherre o.s.v. Det er lagt vekt på at disse opplysningene skal være så korrekte som mulig. Det er nok likevel ikke til å unngå at det har sneket seg inn faktafeil. Vi er derfor takknemlig for tilbakemeldinger på dette og vi vil sørge for at feilene blir rettet opp.

Tekniske forhold

Arkitekturguiden støttes av de fleste aktuelle nettlesere. Det vil imidlertid kunne oppleves visse mindre grafiske og brukermessige "forstyrrelser" ved bruk av enkelte eldre nettlesere. Dersom din nettleser ikke fullt ut støtter arkitekturguiden, gjør vi oppmerksom på at siden bl.a. støttes av nettleseren OPERA som kan lastes gratis ned fra internett.

Spesielt om Kristiansand

Det ble i 2002 med støtte fra Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet en egen arkitekturguide for Kristiansand kommune. Kristiansand er derfor ikke representert i denne arkitekturguiden. Arkitekturguiden for Kristiansand kommune er i bokformat og kan kjøpes i lokale bokhandlere eller evt. bestilles fra utgiver, kulturdirektøren Kristiansand (ISBN 82-992385-3-6).

Rettigheter/forbehold

Fylkeskommunen fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil og mangler i arkitekturguiden. Arkitekturguiden må ikke benyttes i kommersiell sammenheng - herunder i forbindelse med omsetning eller leie av fast eiendom.
Det gjøres også oppmerksom på at det fortløpende vil kunne bli foretatt endringer i arkitekturguidens innhold.

Det er tillatt å kopiere tekst og fotografier fra arkitekturguiden til privat bruk og i undervisningssammenheng, under forutsetning av at kilde/fotograf oppgis. For fylkeskommunens medarbeidere se liste nedenfor.

Det er imidlertid forbudt å benytte byggetegninger (planløsninger m.m.) uten tillatelse fra vedkommende arkitekt. Ta om nødvendig kontakt med Vest-Agder fylkeskommune for nærmere informasjon.

Generelle opplysninger

Dersom ikke annet er opplyst gjelder byggeår det året bygget ble ferdigstilt.
Når det i ingressen er angitt konstruksjon og/eller fasademateriale gjelder dette hovedmateriale/hovedkonstruksjon. Det vil i regelen imidlertid være elementer i byggverket som har annen konstruksjon eller materialbruk.

Forfatterinitialer:

DCA: Diderik Cappelen (Vest-Agder fylkeskommune)

Fotografinitialer:

DCA: Diderik Cappelen (Vest-Agder fylkeskommune)

NIN: Nina Nissestad (Vest-Agder fylkeskommune)

TFO: Torill Folkestad (Vest-Agder fylkeskommune)

MGR: Marita Grimsø (Vest-Agder fylkeskommune)

MVJ: Marit Vatn Jensen (Vest-Agder fylkeskommune)
..........................................

 

Vi håper arkitekturguiden vil bli til glede og nytte og at guiden vil bidra til økt interesse for et interessant og spennende fagfelt. Arkitekturguiden vil imidlertid kun gi et vissst inntrykk av det enkelte byggverk. Vi oppfordrer derfor interesserte til selv å ta byggene i øyensyn. Husk i så fall at flere av byggene er i privat eie og står på privat grunn. Vi må derfor anmode om at en respekterer privat eiendom og privatlivets fred. Ta derfor i slike tilfeller kontakt med grunneier dersom en ønsker å se nærmere på bygget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at flere av næringsbyggene omtalt i guiden krever særskilt tillatelse til å ferdes på virksomhetens/bedriftens område.

Vi vil avslutningsvis takke arkitekter, næringslivet og huseiere samt kommuner og andre offentlige instanser for stor velvillighet og hjelp i forbindelse med arbeidet med arkitekturguiden!

Diderik Cappelen
redaktør

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Olje- og energidepartementet har sendt på høring et notat om åpning av områder for fornybar energi...

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Fylkesutvalget vedtok tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på 250 000 kroner til...

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag en høringssak om mulige endringer i...

  Les mer
Arkiv