Turvei Kristiansand 2
Foto: Bård Andreas Lassen
© Bård Andreas Lassen

Foto: Bård Andreas Lassen Bård Andreas Lassen

Fylkeskommunen driver et aktivt og mangfoldig arbeid knyttet til friluftsliv. I samarbeid med kommuner, friluftsråd og frivillige lag og foreninger jobbes det med sikring og tilrettelegging av friluftsområder, informasjonsarbeid og stimulering til aktivitet.

Fylkeskommunen har følgende satsingsområder innenfor friluftslivsarbeidet:

  • Stimulere fylkets innbyggere til å drive miljøvennlig friluftslivsaktivitet.
  • Sikre og tilrettelegge friluftsområder hvor allmennhetens interesser ikke er tilstrekkelig ivaretatt gjennom allemannsretten og friluftsloven.
  • Ivareta friluftslivsinteressene i fylkes- og kommuneplanleggingen.
  • Informere om allemannsretten og friluftslovens bestemmelser om ferdsel og opphold i naturen.
  • Etablere nettverk og samarbeidsformere som fremmer og videreutvikler ulike friluftslivsprosjekter.
  • Støtte opp om aktivitetstiltak i regi av friluftsråd og frivillige lag og foreninger.
  • Fordele tilskudd til tilretteleggings- og aktivitetstiltak.
  • Stimulere til statlig sikring av friluftsområder.

 

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 7. januar 2014 | Skriv ut siden