Badebukta i Helleviga, Friluftsparken i Søgne
Foto: Pål Alfred Larsen

Foto: Pål Alfred Larsen

Fylkeskommunen forvalter ulike tilskuddsordninger knyttet til friluftsliv. Nedenfor finner du mer informasjon om disse.

Tilskudd til friluftslivsaktivitet

Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke til stimulerende og holdningsskapende arbeid som bidrar til mer friluftslivsaktivitet. Midlene skal benyttes til arbeid og tiltak som fremmer friluftsliv som utgangspunkt for gode helsevaner og miljøholdninger. Prioriterte målgrupper er barn, unge og barnefamilier, lite aktive, etniske minoriteter og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er kun lag, foreninger, organisasjoner og interkommunale friluftsråd som kan søke midler fra denne tilskuddsordningen. Les mer.

 

Tilskudd til tilretteleggingstiltak i statlig sikrede friluftsområder

Formålet med tilskuddsordningen er å dekke utgifter til fysiske tilretteleggingstiltak i statlig sikrede friluftsområder. Med statlig sikrede friluftsområder menes områder hvor det offentlige har skaffet seg råderetten gjennom kjøp/erverv eller langvarige servituttavtaler som sikrer området for friluftsliv. Oversikt over alle statlig sikrede friluftsområder i Vest-Agder finnes på Miljødirektoratet sin karttjeneste, www.naturbase.no. Det gis kun tilskudd til tiltak som er i tråd med godkjent forvaltningsplan for området. Det gis ikke tilskudd til drift eller til tiltak i områder som ikke er statlig sikret. Det er kun kommuner og friluftsråd som kan søke midler fra denne tilskuddordningen. Les mer.

 

Tilskudd til statlig sikring av friluftsområder

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte kommuner og friluftsråd i arbeidet med å sikre viktige friluftsområder. Med sikring menes at det offentlige skaffer seg råderett over et område gjennom kjøp eller inngåelse av langvarige avtaler om bruksrett. Vest-Agder fylkeskommunes rolle er å vurdere og prioritere søknadene før de sendes til Miljødirektoratet for endelig behandling. Det er kun kommuner og friluftsråd som kan søke tilskudd til sikring, men lokale lag og foreninger må gjerne ta initiativ overfor kommuner og friluftsråd om å fremme sikringssøknad. Les mer.

 

Tilskudd til drift, vedlikehold og investering i regionale friluftslivsområder

Som en oppfølging av Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 er det etablert en tilskuddsordning der frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til investering, drift og vedligehold av regionale friluftslivsområder. Les mer.

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 7. januar 2014 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Torill Folkestad

Telefon: 38 07 46 85

E-post: tfo@vaf.no

 

Kontaktperson:

Bård Andreas Lassen

Telefon: 38 07 46 21

E-post: bal@vaf.no