Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bidra til økt friluftslivsaktivitet i fylket. I den forbindelse forvalter fylkeskommunen en egen tilskuddsordning hvor lag, foreninger, organisasjoner og friluftsråd kan søke om økonomisk bistand til sine prosjekter. Søknadsfristen er satt til 1. februar 2019.

Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke til stimulerende og holdningsskapende arbeid som bidrar til mer friluftslivsaktivitet. Midlene skal benyttes til arbeid og tiltak som fremmer friluftsliv som utgangspunkt for gode helsevaner og miljøholdninger. Det legges også vekt på å styrke allmennhetens interesser. Det kan ikke søkes om tilskudd til fysiske tilretteleggingstiltak f.eks. gapahuk, skilting, turstier osv.

Målgruppe:

I Vest-Agder vil prosjekter som retter seg mot følgende målgrupper bli prioritert:

  • Barn, unge og barnefamilier
  • Etniske minoriteter
  • Mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Personer som er lite aktive.

I tråd med vedtatt Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020, vil fylkeskommunen prioritere følgende tiltak:

  • Tiltak som foregår i nærmiljøet og som har stort potensiale for deltakelse.
  • Aktivitetstiltak knyttet til fritidsfiske og opplevelsen av kulturminner.

Hvem kan søke? Lag, foreninger, organisasjoner og interkommunale friluftsråd kan søke midler fra denne tilskuddsordningen.

Hvordan søke? Innen 1. februar 2019 sendes elektronisk søknad til fylkeskommunen via Miljødirektoratet sitt søknadssenter. Søknader der tiltaket er mangelfullt beskrevet og opplyst, vil ikke komme i betraktning.

I 2018 ble det fordelt ca. 1 000 000 kroner gjennom denne tilskuddsordningen.

av Lassen, Bård Andreas, publisert 13. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Bård Andreas Lassen

E-post: bal@vaf.no

Tlf: 38 07 46 21