Miljødirektoratet har en egen tilskuddsordning der kommuner og friluftsområd kan søke om inntil 100 % statlig tilskudd til sikring av friluftslivsområder. Det kan også søkes tilretteleggingsmidler gjennom denne ordningen. For områder som skal sikres, og hvor det søkes økonomisk bistand, så er søknadsfristen 15. januar.

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte kommuner og friluftsråd i arbeidet med å sikre viktige friluftsområder. Med sikring menes i denne sammenheng at det offentlige skaffer seg råderett over et område gjennom kjøp eller inngåelse av langvarige avtaler om bruksrett. Det er kun kommuner og friluftsråd som kan søke tilskudd til sikring, men lokale lag og foreninger må gjerne ta initiativ overfor kommuner og friluftsråd om å fremme sikringssøknad.

Søknad om tilskudd til sikring sendes via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. For områder som skal sikres ved hjelp av statlig økonomisk bistand, er søknadsfristen 15. januar.  Det anbefales å kontakte fylkeskommunen for veiledning, før det sendes inn søknad. Søknad sendes via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.

I forbindelse med sikringsprosessen er fylkeskommunens rolle å vurdere og prioritere søknadene før de sendes til Miljødirektoratet for endelig behandling. I følge Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal følgende områder i Vest-Agder prioriteres for sikring:

• Viktige grønt- og friluftsområder i og ved byer og tettsteder (fortrinnsvis i gang- eller sykkelavstand).

• Områder hvor det er eller planlegges turstier og turveier i og nært byer, tettsteder og større boligområder

• Områder med potensiale for universell utforming

• Tettstedsnære landfaste friluftsområder i kystsonen

• Arealer for fremføring av kyststier

• Arealer som bidrar til utvidelse, sammenkobling og bedre tilgang til eksisterende friluftsområder

• Områder for parkeringsplasser ved viktige utfartsområder

 

Følgende områder er ikke prioritert for sikring:

• Øyer og holmer i skjærgården

• Friluftsområder langt fra befolkningskonsentrasjoner

 

Utover dette blir føringene fra klima og miljødepartementets Rundskriv T-1/18 lagt til grunn.

Vi gjør oppmerksom på at Miljødirektoratet gir støtte til nødvendige opparbeidingstiltak som er et ledd i etableringen av et nytt sikret område. Kostnader knyttet til dette, bør derfor legges inn som en del av søknadssummen. Fylkeskommunen kan bidra med ytterligere veiledning knyttet til dette.

I www.naturbase.no finnes en oversikt over hvilke statlig sikrede friluftsområder som finnes i Vest-Agder.

Les mer om sikring av friluftsområder her.

av Lassen, Bård Andreas, publisert 8. januar 2014 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Bård Andreas Lassen

E-post: bal@vaf.no

Tlf: 38 07 46 21