Turvei på Helgøya, Søgne
Foto: Pål Alfred Larsen

Foto: Pål Alfred Larsen

Det finnes ca. 280 statlig sikrede friluftsområder i Vest-Agder, og i mange av disse områdene er det behov for skjøtsels- og tilretteleggingstiltak. Hvert år deler fylkeskommunen derfor ut midler til fysiske tilretteleggingstiltak, og både kommuner og friluftsråd kan søke om tilskudd. Søknadsfrist er 1. februar 2019.

Formålet med tilskuddsordningen er å dekke utgifter til praktiske tiltak i statlig sikrede friluftsområder. Med statlig sikrede friluftsområder menes områder hvor det offentlige har skaffet seg råderetten gjennom kjøp/erverv eller langvarige servituttavtaler som sikrer området for friluftsliv. Oversikt over alle statlig sikrede friluftsområder i Vest-Agder finnes på Miljødirektoratet sin karttjeneste, www.naturbase.no. Det gis kun tilskudd til tiltak som er i tråd med godkjent forvaltningsplan for området. Det gis ikke tilskudd til drift eller til tiltak i områder som ikke er statlig sikret.

Hvem kan søke? Det er kun kommuner og friluftsråd som kan søke støtte fra denne tilskuddsordningen. Frivillige organisasjoner kan imidlertid ta seg av den daglige driften.

Hvordan søke? Innen 1. februar 2019 sendes elektronisk søknad til fylkeskommunen via Miljødirektoratet sitt søknadssenter. Søknader der tiltaket er mangelfullt beskrevet og opplyst, vil ikke komme i betraktning.

Hva slags tiltak kan få støtte? Eksempler på tiltak som kan få støtte er informasjonstavler, tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne, opparbeiding av turveier, turstier, parkeringsplasser, toalett, søppelanlegg, badebrygge, tilplanting osv.  Tiltak som inngår i ordinær drift er ikke støtteberettiget.

I tråd med Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020, vil fylkeskommunen prioritere søknader om følgende:

  • Tiltak som bidrar til natur- og friluftsopplevelser i og ved byer, tettsteder og boligområder (fortrinnsvis gang- eller sykkelavstand). Tiltak som bidrar til fysisk aktivitet f.eks. turveier og turløyper skal ha særlig høy prioritet.
  • Bedre skilting, merking og sammenkobling av turstier og turløyper.
  • Etablering av kyststier.
  • Tiltak som ligger inne i kommunedelplaner for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og i samarbeidsavtaler.
  • Tiltak som legger til rette for allmennhetens friluftsliv langs vassdrag og ved landfast del av strandsonen.
  • Tiltak som ivaretar prinsippet om tilgjengelighet for alle.
  • Opparbeidelse av parkeringsplasser som utgangspunkt for turstier

Tiltak i følgende områder prioriteres lavt:

  • Øyer og holmer i skjærgården.
  • Friluftsområder langt fra befolkningskonsentrasjoner.

Finansiering: I tråd med retningslinjer i Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet gis det tilskudd på inntil 50 % av tiltakets totalkostnad. Resterende utgifter kan dekkes inn ved f.eks. andre tilskudd, egenkapital og dugnadsinnsats.

Rapportering og utbetaling av tilsagn: Tilskuddene gis som tilsagn, og vil bli utbetalt når rapport med regnskap for tiltaket foreligger. Rapportering skal som hovedregel skje innen 1. desember samme år som tilsagnet gis. Ved forsinket gjennomføring av tiltaket, kan det søkes om at tilsagnet med overføres til påfølgende år. Det kan ikke søkes om ytterligere overføring av tilsagn. Hvis tiltaket blir billigere enn budsjettert, kan tilsagnet reduseres slik at tilskuddet ikke overstiger 50 %.

Forvaltningplan: For å kunne søke tilskudd må det foreligge godkjent forvaltningplan som er utformet i tråd med fastsatt mal. Planen skal godkjennes av Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen. Forslag til plan sendes fylkeskommunen som videreformidler til Fylkesmannen i Vest-Agder for godkjenning.

I 2018 ble det fordelt rundt 9 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen.

 

 

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 13. desember 2012 | Skriv ut siden

 

Kontaktperson:

Bård Andreas Lassen

E-post: bal@vaf.no

Tlf: 38 07 46 21