Plan

Fylkeskommunens arbeid med kommunale plan- og enkeltsaker samt veiledning etter plan- og bygningsloven (PBL) er langt på vei lovbestemt. Det er plan- og miljøseksjonen som har fått overordnet ansvar for behandling av saker etter PBL. Arbeidet med plan- og enkeltsaker skal bidra til en positiv utvikling av regionen der det tas hensyn til kvalitet til bebyggelse og anlegg, ivaretakelse av viktige landskapselementer og muligheter for ulike former for friluftsliv, lek og rekreasjon (grønnstruktur).

Vest-Agder fylkeskommune mottar årlig om lag 1000 plan- og enkeltsaker til behandling.  Det dreier seg om kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner (områderegulering og detaljregulering) og dispensasjonssøknader(enkeltsaker). Behandling av kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner(områderegulering) prioriteres. Overordnete planer som kommuneplaner og kommunedelplaner behandles i tillegg politisk i hovedutvalg, fylkesutvalg og fylkesting.

Fylkeskommunen fokuserer på følgende fagområder i sin behandling av plan- og enkeltsaker:

  • Stedsutvikling/bokvalitet
  • Miljø - friluftsliv/landskap/natur
  • Kulturminner
  • Samferdsel
  • Næring inkludert jordvern

Dersom kommunene legger fram planer der regionale eller nasjonale interesser blir vesentlig tilsidesatt eller skadelidende kan fylkeskommunen med hjemmel i PBL reise innsigelse. Alle innsigelser skal behandles politisk. I løpet av 2011 ble det reist innsigelse til 34 plansaker.

Tilsvarende kan fylkeskommunen påklage en kommunes vedtak om å gi dispensasjon. I likhet med innsigelser skal klager behandles politisk. Fire dispensasjonssaker ble påklaget.

Fylkeskommunens veiledningsansvar skjer gjennom direkte kontakt med kommunene, gjennom uttalelser til planer og enkeltsaker, ved utsending av veiledere o.l. og seminarer/samlinger.

En viktig målsetting for fylkeskommunen er at det utarbeides gode planer.  En god plan er entydig og sikrer gjennom plankart og bestemmelser intensjonen med planarbeidet.

av admin, publisert 31. oktober 2012 | Skriv ut siden