Fylkeskommunen legger vekt på å styrke våre byer og tettsteder gjennom å bidra faglig og økonomisk. Regionplan 2020 og samarbeidsavtalene med kommunene legges til grunn. Det kan dreie seg om mulighetsstudie, landskapsutredning, arkitektkonkurranse, seminar - og kursvirksomhet. Kommunene har ansvar for prosjektene i nært samarbeid med fylkeskommunen.

Fylkeskommunen har bidratt faglig og økonomisk bl.a. til følgende prosjekter knyttet til stedsutvikling:

 • Lindesnes kommune - forstudie til planlegging av boligområde Vallemoen
 • Flekkefjord kommune - arkitektkonkurranse for ny gangbro over elva
 • Lyngdal kommune - arkitektarbeid for formidlingsbygg knyttet til Kvåsfossen
 • Kvinesdal kommune - plan- og designkonkurranse for bygging av svømmehall på Liknes
 • Kvinesdal - parallelloppdrag som grunnlag for områderegulering
 • Hægebostad kommune - mulighetsstudie for Snartemo - Birkeland - Tingvatn som  grunnlag for kommunedelplan
 • Marnardal kommune - mulighetsstudie for Bjelland
 • Kristiansand - scenarier som grunnlag for rullering av kommuneplanens samfunnsdel (2017)
 • Farsund - fortettingsanalyse (2017)
 • Flekkefjord - mulighetsstudie Hollenderbyen Nord (2017)
 • Flekkefjord - grøntstrukturanalyse (pågår 2018)

av admin, publisert 31. oktober 2012 | Skriv ut siden