Romsviga Foto Torill Folkestad

Vest-Agder fylkeskommune arbeider for en god, helhetlig og bærekraftig forvaltning av ferskvann, grunnvann og kystvann. Det er derfor utarbeidet Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder for perioden 2016-2020.

Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett. Et viktig formål med vannforskriften er å sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge ved utarbeiding av helhetlige og sektorovergripende regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer i henhold til vanndirektivet.

Norge er delt opp i 11 vannregioner, og den geografiske inndelingen er gjort etter nedbørsfelt, altså etter hvor vannet renner. Vannregion Agder består av Aust-Agder og Vest-Agder, en del av Telemark og litt av Rogaland.

Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett. Et viktig formål med vannforskriften er å sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge ved utarbeiding av helhetlige og sektorovergripende regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer i henhold til vanndirektivet.

Norge er delt opp i 11 vannregioner, og den geografiske inndelingen er gjort etter nedbørsfelt, altså etter hvor vannet renner.

Norge

Vannregion Agder er igjen inndelt i syv vannområder. Vannområdene følger også nedbørsfelt, hvert vannområde inkluderer flere kommuner. Alle vannområdene består av ett eller flere hovedvassdrag som løper fra nord til sør; fra fjell til kyst.

Vannomraadene

Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2020 ble vedtatt av de fire fylkestingene i 2015, og endelig godkjent av Klima- og miljødepartementet i juli 2016.

Sur nedbør er den største utfordringen i vannregion Agder. De øvrige hovedutfordringene i vannregion Agder er:

 • Krypsiv
 • Vannkraftregulering
 • Forurensede sedimenter
 • Fremmede arter
 • Andre fysiske inngrep i vassdrag,
 • avløpsutslipp fra spredt bebyggelse og renseanlegg,
 • Avrenning fra landbruk
 • Avrenning fra tette flater i byer/tettsteder/industriområder
 • Eutrofiering av kysten (økt tilførsel av næringssalter) 

I denne planperioden (2016-2021) er de prioriterte hovedutfordringene i vannregion Agder:

 • Forsuring
 • Krypsiv
 • Vannkraftregulering
 • Forurensede sedimenter
 • Fremmede arter

Vest-Agder fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion Agder. Det betyr at vi har et overordnet ansvar for å samordne arbeidet etter vannforskriften blant annet ved å utarbeide vannforvaltningsplanen. Vest-Agder fylkeskommune har også ansvar for å følge opp arbeidet i vannområdene. Les mer om vannforvaltningsarbeidet på vannportalen.no

 

Informasjon om vannregion Agder: www.vannportalen.no/agder

Innformasjon om vannet i Norge: http://vann-nett.no/

Arbeidet med vannforskriften i Norge: www.vannportalen.no

Vannforskriften: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/md/md-20061215-1446.html&emne=vannforskrift*&&

av admin, publisert 31. oktober 2012 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Kristin Uleberg

Fagleder

Tlf. 38 07 47 71

E-post: kul@vaf.no