Dersom det i vassdrag skal gjennomføres fysiske tiltak som kan ha betydning leveområder og produksjonsområder for fisk og ferskvannsorganismeri vassdrag, f.eks. lukking eller flytting av bekker og elveløp, må det i de fleste tilfeller søkes tillatelse etter ”Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag”. I vassdrag som ikke fører anadrom laksefisk eller kreps, er det fylkeskommunen som behandler slike søknader.

Uten tillatelse fra fylkesmannen eller fylkeskommunen er det forbudt å sette i verk:

a) fysiske tiltak som medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer,  
b) fysiske tiltak i og langs vassdrag, herunder bygging av terskler, graving av fiskehøler og utlegging av større steiner, som kan øke fangsten av fisk på stedet eller forskyve fangsten av fisk i vassdraget, og  
c) fysiske tiltak for anadrome laksefisk eller innlandsfisk som har til hensikt å forandre en eller flere arters produksjon, bestandsstørrelse eller utbredelse.

 

Søknad om fysiske tiltak i vassdrag sendes til postmottak@vaf.no

 

av admin, publisert 31. oktober 2012 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Lars Berg Holtan

Telefon: 38 07 47 72

E-post: lbh@vaf.no