Penger Flickrcc Net Stor
© Flickcc
Penger Flickrcc Net Stor
© Flickcc

Flickcc

Fylkeskommunen fordeler hvert år tilskuddsmidler til gode vilttiltak i regi av kommuner, organisasjoner, lag, foreninger og privatpersoner. Søknadsfristen i Vest-Agder er 15. januar 2019.

Målet for tilskuddsordningen er å medvirke til at det blir et høstingsverdig overskudd av viltet, og at naturens produktivitet og mangfold av arter blir ivaretatt.

Eksemåler på tiltak som kan få tilskudd er:

 • Tilrettelegging, organisering og informasjon om jakt og mulighetene til jakt.
 • Kartlegging av viltressursene/viltet sine leveområder og viltinteresser i kommuner og regioner.
 • Innarbeiding av viltet sine leveområder og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og bygningsloven.
 • Iverksetting av tiltak der formålet er å bedre bestandsoversikten.

Fylkestinget i Vest-Agder har vedtatt egne retningslinjer for hvilke søknader som skal prioriteres. Ved tildeling av tilskudd til vilttiltak skal følgende prioriteres:

 • Tiltak som bidrar til oppfølging av fylkeskommunens mål og strategier for viltforvaltning.
 • Tiltak med regional eller lokal forankring og målsetning.
 • Tiltak som bidrar til etablering store forvaltningsenheter for elg, hjort, rådyr, skogsfugl og rype.
 • Kartlegging av leveområder, trekkveier, bestandstetthet og beitegrunnlag for arter som elg, hjort, rådyr, skogsfugl, rype.
 • Tiltak som fremmer aktiviteter for ungdom og kvinner.
 • Tiltak som fremmer allmennhetens jaktmuligheter.
 • Gjennomføring av kompetansehevende kurs og seminarer.
 • Utarbeidelse av informasjons- og veiledningsmateriell.

Som hovedregel gis det inntil 50 % av tiltakets totalkostnad.

Søknad sendes inn via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssystem. Søknadsfristen er 15. januar 2019. Vi viser også til Klima- og Miljødepartementet sine retningslinjer for ordningen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2018/id2577758/

 

 

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 13. desember 2012 | Skriv ut siden