Fylkeskommunen har ansvaret for de behovsprøvde løyvene - løyver for buss i rute, drosjeløyver, selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede.

I Vest-Agder er samferdselssjefen delegert ansvaret for løyveordningene fylkeskommunen har ansvar for.

Hva er et løyve
Et løyve gir rett til å drive transport mot vederlag og er en godkjenning fra myndighetene på at man oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet.

Enhver som skal drive transport mot vederlag må ha løyve. Et løyve kan betraktes som en bevilling som gir deg noen plikter og rettigheter.

Fylkeskommunen har ansvaret for de behovsprøvde løyvene - løyver for buss i rute, drosjeløyver, selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede. Løyvemyndigheten er fylkeskommunen der du bor eller har forretningsadresse.

Statens vegvesen har ansvaret for godstransportløyver og turvognløyver.

Ulike løyvekategorier fylkeskommunen har ansvaret for

Ruteløyve
Den som vil drive persontransport i rute med motorvogn og fartøy må i tillegg til turvognløyve ha et eget ruteløyve. Ruteløyvet er behovsprøvd.

Drosjeløyve 
Et drosjeløyve gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. I særlige tilfeller kan løyvemyndigheten gi tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet. Les mer om drosjeløyver her.

Selskapsvognløyve 
Et selskapsvognløyve gir innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. Det stilles krav om at motorvognen som skal brukes er eksklusiv. Løyvet er behovsprøvd.

Løyve for transport for funksjonshemmede 
Et slikt løyve gir innehaveren rett og plikt til å drive transport med motorvogn som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport for funksjonshemmede i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser om tekniske krav til motorvognen som benyttes til løyvepliktig transport for funksjonshemmede. Løyvet er behovsprøvd. 

Lovverk
Yrkestransportloven med forskrifter regulerer adgang til yrket og markedet for gods- og persontransport mot vederlag, innenfor eller utenfor rute.

Dersom ikke særlige grunner taler mot det kan løyve tildeles søkere som;

►Driver en fast og varig virksomhet i Norge

►Har god vandel

►Har tilfredsstillende økonomisk evne, og

►Har tilstrekkelig faglig kompetanse

Ved søknad om løyve skal søkeren fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap. I 2019 er garantisummen  satt til 85 000 kr for det første løyvet og 47 000 kr for de påfølgende løyver i hver løyvekategori.

Økonomikravet er ikke oppfylt dersom søkeren har vesentlige, forfalte gebyr-, avgifts- eller skatterestanser eller er under konkursbehandling. Søkeren er faglig kvalifisert hvis søkeren kan fremlegge vitnemål fra bestått eksamen fra en av departementet godkjent teoretisk opplæring eller har løyve for den løyvetype det søkes om.

Kravet til vandel anses ikke som oppfylt dersom løyvehaver er ilagt straff som gjør at han/hun må anses som uskikket til å drive transportvirksomhet, eller om det foreligger særlige grunner som taler mot at søkeren tildles løyve. Man oppfyller ikke kravet om vandel dersom du er fradømt reten til å drive næringsvirksomhet eller er ilagt straff for alvorlig lovovertredelse innen visse rettsområder.

Løyvedokumentet
Løyvedokumentet skal følge med i motorvognen ved løyvepliktig transport for å muliggjøre kontroll. Hvis kriteriene for å få løyve ikke lenger er oppfylt eller andre krav til næringsvirksomhet ikke oppfylles, kan løyvet tilbakekalles av løyvemyndigheten. 

Avvikling av ordning med returbeløp av innlevering av alle løyvetyper
Frem til 31. desember 2016 har løyvehavere fått tilbakebetalt 1,5 rettsgebyr pr. løyve ved innlevering av drosjeløyve. Denne ordningen med returbeløp ved innlevering av løyve avvikles og returordningen gjelder kun fram til 31.12.2016.

Dette innebærer at etter 31. desember 2016 vil ikke Vest-Agder fylkeskommune utbetale returbeløp ved innlevering av drosjeløyve, jf. yrkestransportforskriften § 12 om behandlingsgebyr.

 

Drosje-, selskapsvogn- og handikapløyve

Saksbehandler:

Ann Sherin Skollevold

38 07 47 07

ansk55@vaf.no

 

Ruteløyver

Saksbehandler:

Kjell Vinknes

38 07 45 73
97 52 54 92

kvi@vaf.no