Fylkeskommunen har ansvaret for å tildele og utstede drosjeløyver i Vest-Agder. Et drosjeløyve gir innehaveren både rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute mot vederlag med bil registrert for inntil 9 personer eller med bil registrert for 10-17 personer.

Samferdselssjefen i Vest-Agder fylkeskommune har fullmakt til å opprette, lyse ut og tildele drosjeløyver i tråd med gjeldende regler og forskrifter.

Vilkår for å få løyve
For samtlige løyvetyper gjelder følgende generelle vilkår for å få løyve:

 1. driver en fast og varig virksomhet i Norge
 2. god vandel
 3. tilfredsstillende økonomisk evne, og
 4. tilstrekkelig faglig kompetanse

Yrkestransportloven med forskrift regulerer adgang til yrket og markedet for drosjetransport.

Tildeling av løyver
Drosjeløyve er behovsprøvd. Det vil si at fylkeskommunen utsteder drosjeløyver etter en vurdering av behovet for i det aktuelle området. Dersom et løyve blir opprettet eller blir ledig som følge av dødsfall eller oppsigelse, har søker med minst to års ansiennitet som fulltids drosjefører i løyvedistriktet fortrinnsrett til det ledige løyvet. For utlysning av nye løyver er det fylkeskommunen som avgjør på hvilke vilkår tildelingen skal finne sted.

Når det er flere kvalifiserte søkere med fortrinnsrett til ledige løyver lages det prioriterte lister basert på ansienniteten til den enkelte søker etter yrkestransportforskriftens § 43. Ansiennitet får man kun ved fulltidskjøring som drosjesjåfør i Vest-Agder løyvedistrikt, og man må kunne dokumentere at man har kjørt minst 18 skift pr. måned for den tiden man krever ansiennitet. Dersom det ikke er søkere som har fortrinnsrett  avgjør fylkeskommunen etter eget skjønn hvem som skal tildeles løyvet etter yrkestransportforskriften § 44.  

Fylkesutvalget i Vest-Agder vedtok i november 2017 retningslinjer for tildeling av drosjeløyve etter yrkestransportforskriften 44. Her kan du kan lese saken  og vedtaket. 

Drosjeløyver er gyldig til løyvehaver fyller 75 år etter yrkestransportforskriften § 52.

Reserveløyve
I tillegg til det ordinære drosjeløyvet, kan drosjesentralene og de enkelte bopelsløyvehaverne bestemme hvorvidt de ønsker å ta ut reserveløyver etter yrkestransportforskriftens § 49. Sentralene regulerer bruken av reserveløyvene, og drosjeeier må avklare behov for reserveløyve og størrelsen på bilen med sentralen før søknaden sendes. Hensikten med reserveløyver er å kunne ta disse i bruk ved trafikktopper i løpet av døgnet, ved store arrangementer og ellers når det er et ekstraordinært behov. 

Drosjeløyvehavere i Vest-Agder løyvedistrikt kan søke om ett reserveløyve pr. hoveddrosjeløyve jf. vedtak i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 20.08.2017.

Søknadsskjemaet til reserveløyve er det samme som ved søknad på ordinært løyve og finnes her.

Bestyrerordning
Dersom en løyvehaver på grunn av sykdom eller skade blir midlertidig ute av stand til å lede og drive drosjeløyvet, kan vedkommende søke om en bestyrerordning etter yrkestransportforskriften § 51 andre ledd. Bestyrerordningen blir godkjent for 1 år av gangen, inntil maksimalt 3 år. Løyvehaver er selv ansvarlig for å søke om fornyelse av bestyrerordningen årlig. Da må alle attester (for løyvehaver og bestyrer), samt legeerklæring innleveres på nytt. Søknadsskjema for bestyrerordning er det samme som søknad til drosjeløyve og kan kan lastes ned her.

 Følgende dokumentasjon må leveres av løyvehaver:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Legeerklæring
 • Politiattest
 • Attest for skatt og merverdiavgift
 • Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund
 • Undertegnet bestyrerkontrakt mellom løyvehaver og bestyrer. (Denne får du ved henvendelse til fylkeskommunen)

 Følgende dokumentasjon må leveres av bestyrer:

 • Politiattest
 • Attest for skatt og merverdiavgift
 • Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund
 • Løyvegaranti pålydende 85 000,- eller 47 000,- (dersom vedkommende har et løyve fra før)
 • Godkjent eksamen hos Statens vegvesen, vitnemål for bestått drosjeløyvekurs eller tilsvarende godkjent utdanning (dette  gjelder dersom vedkommende ikke har et drosjeløyve fra før).

Oppsigelse
Dersom løyvehaver ønsker at den løyvepliktige virksomheten skal opphøre skal skriftlig oppsigelse sendes til Vest-Agder fylkeskommune. Dersom løyvet er tilsluttet en sentral skal sentralen også motta oppsigelse. Etter at oppsigelsen er bekreftet vil løyvehaver vanligvis ha 3 måneders oppsigelsestid dersom ikke annet er avtalt med den aktuelle sentralen hvis løyvet har tilslutningsplikt. Oppsigelsestiden starter fra den 1. i påfølgende måned.

Etter endt oppsigelsestid kan løyvet leveres inn. Deretter vil fylkeskommunen returnere garantien for løyvet til garantisten 6 måneder etter innleveringen. 

Saksbehandlere

Ann Sherin Skollevold

38 07 47 07

ansk55@vaf.no

Søknaden sendes til:
Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517 lund
4605 Kristiansand

 

Gebyr for utstedelse av drosjeløyve er på kr 3400,- pr. løyvedokument.

 

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer