Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 (ATP-planen) er en retningsgivende areal- og transportplan for de syv kommunene i Aust-Agder og Vest-Agder som utgjør Kristiansandsregionen.

Planen er under revisjon høsten 2019.

Høring
Fylkesutvalgene i Aust- og Vest Agder vedtok 4 juni 2019 å legge ut planforslaget for Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP planen) på høring med høringsfrist 15 september.

Den reviderte planen vil blir vedtatt i 2019. 

Om planen
Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 gjelder for kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Planen følger opp Regionplan Agder 2020 og er utarbeidet som regional plan etter plan- og bygningsloven, noe som innebærer at planen skal legges til grunn for fylkeskommunenes virksomhet og for kommunal og statlig planlegging. 

Planen er en overordnet arealplan for kommunene i Kristiansandsregionen. Planen er retningsgivende for kommunenes planlegging og skal legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele regionen. Planen ble vedtatt av Aust-Agder fylkesting 14. juni og Vest-Agder fylkesting 20. juni 2011.

Planens tiltak er delt inn i to tidsperioder. Perioden 2011-2020 inneholder konkrete anbefalinger. Perioden 2020-2050 anviser en utviklingsretning og påpeker forhold som må analyseres nærmere.

Det overordnede målet er definert slik: ”Gjennom en felles forpliktende arealpolitikk skal en legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele Knutepunkt Sørlandet regionen. Dette skal skje ved at en felles overordnet arealplan for perioden 2009-2050 vedtas.”

Revidering av planen
Planen skal minst revideres hvert 8. år og arbeidet med å revidere Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 startet høsten 2017.

Revisjonen har et begrenset omfang og er konsentrert til sentrale områder av planen. Omfanget av revisjonen må ses i sammenheng med en eventuell fremtidig Byvekstavtale for Kristiansandsregionenog kommende sammenslåinger av kommuner og fylkeskommuner. I lys av situasjonen har man foreløpig lagt til grunn at man ved denne revisjonen fokuserer på nullvekstmålet, kollektivsystem og areal, sykkel og gange, samt 3 samfunnssikkerhet og beredskap. Det er gjennomført flere utredninger som i stor grad kan legges til grunn for denne revisjonen.

Planprogrammet ble vedtatt av fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder 4. september 2018. Endelig planprogram kan du lese her. 

Kartside
I forbindelse med revisjonsarbeidet er det opprettet en kartside for planarbeidet. Kartsiden presenterer noe av bakgrunnsmaterialet planarbeidet bygger på, og resultater av analyser som utføres underveis. Siden vil oppdateres med ujevne mellomrom. Se kartet her. 

Innfasing av Regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen
Regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen avsluttes som selvstendig plan, og fases inn som en del av arbeidet med revideringen av Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen), som startet opp høsten 2017.  Dette er hensiktsmessig ettersom de har felles planområder og Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen), som overordnet plan, skal gi føringer som vil bidra til en effektiv arealbruk som vil legge til rette for et godt og velfungerende kollektivsystem.

Kollektivkonsept 2030
Rapporten Kollektivkonsept 2030 (2016) tar utgangspunkt i målet i Nasjonal transportplan om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Følgende lokale mål foreslås:

Dobling av kollektivtrafikken innen 2030, og nulltoleranse for forsinkelser Hannevika – Rona.

Det er gjennomført analyser av hvilke kollektivtiltak som er nødvendige for å nå dette målet.

Lokalisering av mange arbeidsplasser langs kollektivaksene og konsentrert boligbygging sentralt i kommunene er avgjørende for at en slik kollektivsatsing skal gi god effekt.

Med utgangspunkt i Regional plan for Kristiansandsregionen og kommuneplanene i regionen er det planlagt etablert terminaler i kommunesentrene og i viktige knutepunkt. Innfartsparkeringstilbudet er utvidet vesentlig, spesielt i nabokommunene til Kristiansand.

Kollektivtilbudet i 2030 er planlagt med utgangspunkt i bl.a. følgende strategier:

  • Fjerne forsinkelser
  • Direkteførte pendellinjer i stedet for ringruter
  • Hyppige og jevnt fordelte avganger
  • God dekning av viktige målpunkt

Det nye kollektivtilbudet vil bestå av:

  • Metrolinjer
  • Bylinjer
  • Regionlinjer
  • Direktelinjer hovedsaklig i rushtiden   
  • Lokallinje

Gitt at bussene slipper å stå i kø, spesielt gjennom sentrale bydeler i Kristiansand, vil det nye busstilbudet bli langt mer konkurransedyktig enn i dag. Busstilbudet vil kunne håndtere en 60% vekst i antall bussreiser fra 2015 til  2025, og en 100% vekst fra 2015 til 2030.

Dokumenter og kart som lå til grunn for Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050

Under sees et utvalg av dokumenter og kart som lå til grunn for Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 da den ble vedtatt i 2011.