Foto AKT

Foto: Agder Kollektivtrafikk AS

Etter opplæringsloven har fylkeskommunen ansvar for skoleskyss til grunnskole og videregående skole.

I Agder er det Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) som har ansvaret for det praktiske driftsansvaret for skoleskyss til grunn- og videregående skole.

Det er AKT som behandler og innvilger alle søknader om skoleskyss.

Om retten til skoleskyss og fordeling av ansvar
Skoleskyss styres av gjeldende lover og forskrifter. Det er en målsetting at en så stor del av skoleskyssen som mulig skal baseres på ordinær kollektivtrafikk.
  • Elever har rett til fri skoleskyss når de har 4 km vei til grunnskolen og 6 km vei til videregåendeskole.
    For førsteklassinger er skyssgrensen 2 km.

  • For funksjonshemmede elever og midlertidige syke/ skadde elever, som etter legeerklæring har behov for spesielt tilrettelagt skyss, skal det sørges for daglig skyss uten hensyn til minsteavstanden.
Slik søker du skoleskyss
Søknader om skyss går gjennom skolen som videresender til AKT. Du finner mer informasjon og de ulike søknadsskjemaene på AKTs hjemmesider.

Endringer fra og med skoleåret 2018/2019 - for elever på videregående skole
For skoleåret 2018/2019 er det AKT som behandler søknader om skysstilskudd for videregående skole, samt refusjon av prisdifferanse mellom ungdomskort og ung voksen-kort for de elevene der retten til fri skoleskyss er opphørt. Dette har tidligere blitt behandlet av fylkeskommunen. Enkelte steder i Kristiansandsregionen er retten til fri skyss opphørt. Les mer om dette nederst på siden.

Er du elev ved en videregående skoler i annet fylke?
Elever som går på videregående skoler i andre fylker har rett på skoleskyss dersom elevplassen er kjøpt av Vest-Agder fylkeskommune. Skyss mellom hybel og skole dekkes da under samme vilkår som øvrig skyss, og etter billigste reisemåte med kollektive transportmidler. Utgifter til skyss dekkes halvårig etter søknad.   Elever som bor på hybel/internat har ikke rett til skyss hjem i helgene. Eleven har ikke rett på skyss i de tilfeller hvor eleven har valgt et annet tilbud om videregående opplæring enn det fylkeskommunen tilbyr.  AKT behandler disse søknadene. Eleven er selv ansvarllig for å søke snarest mulig etter skolestart.

Særlig om skyssordning i Kristiansandsregionen hvor retten til fri skyss er opphørt
For elever som er bosatt i sentrale deler av Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand, er retten til fri skoleskyss opphørt. Elever i dette området kan istedenfor kjøpe ungdomskort hvis de er under 20 år, og ung-voksenkort hvis de er over 20 år, eller fyller 20 år under skolegangen. Prisdifferansen mellom ung-voksenkort og ungdomskort refunderes halvårlig. Informasjon om dette får du på skolen. Søknader om refusjon av prisdifferanse sendes til AKT som behandler disse søknadene.

I områder med mindre utbygd rutetilbud kan elever fortsatt få utdelt skolereisekort. Dette gjelder Ålefjær, nord for Jærnesheia, Ytre Randesund, nord for Samkom, Ravnås og Drivenes, vest for Oftenes/Samfundets skole og Lohne og nord for Stokkeland.

Denne ordningen er hjemlet i opplæringsloven § 7-2 som du kan lese mer om under.  

Dispensasjon fra opplæringsloven § 7-2
Ifølge § 10-3 i forskrift til opplæringsloven kan det søkes om dispensasjon fra plikten til å sørge for gratis skoleskyss etter § 7-2 i opplæringsloven. Denne dispensasjonen må fornyes årlig, gjennom søknad til Fylkesmannen i Vest-Agder som har myndighet til å innvilge dispensasjon.

Hvorvidt dispensasjonen innvilges baserer seg på oppfylte vilkår:

  • Fylkeskommunen må ha en ordning med subsidierte rabattkort for ungdom, og prisen på kortet må ikke overstige 50 % av vanlig månedskort for voksne.
  • Et rabattkort må omfatte ordinære reiser til og fra skole, arbeid og fritidsaktiviteter.
  • Rabattkortet må i tillegg til ordinær skoleskyss kunne brukes både på dagtid og kveldstid, alle dager. De aktuelle kollektive transportmidlene som rabattkortet gjelder for, må være godt utbygd med jevnlige avganger
  • Ordningen må omfatte minst hele skoleåret.