Etter opplæringsloven har fylkeskommunen ansvar for skoleskyss til grunnskole og videregående skole. Elever har rett til fri skoleskyss når de har 4 km skolevei til grunnskolen og 6 km vei til videregående skole. For førsteklassinger er skyssgrensen 2 km. Funksjonshemmede elever har rett til skoleskyss uansett lengden på skoleveien.

Omfanget og gjennomføringen av skoleskyssen er knyttet til gjeldende lover og forskrifter. Det er en målsetting at en så stor del av skoleskyssen som mulig skal baseres på ordinær kollektivtrafikk.
 
Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for utforming av skyssreglementene, søknadsbehandling for privat skysstilskudd, samt klagebehandling.
 
Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) er ansvarlig for det praktiske driftsansvaret for skoleskyssen til grunn- og videregående skole. Det er AKT som behandler og innvilger søknader om skoleskyss, inkludert spesialskyss.
 
Det er vedtatt nye skoleskyssreglement for både grunnskolen og videregående skole. Disse reglementene er felles for både Aust- og Vest-Agder. Reglementene gjelder fra skoleåret 2017/18.
  • Reglement for grunnskolen finner du her.
  • Reglement for videregående skole finner du her.
Slik får du skoleskyss

Ta kontakt med din skole. Kontakt AKT dersom du har spørsmål som skolen ikke kan svare på. For mer informasjon se AKTs hjemmesider.

Skyssordning i Kristiansandsregionen
For elever som er bosatt i sentrale deler av Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand, er retten til fri skoleskyss opphørt. Elever i dette området kan istedenfor kjøpe ungdomskort hvis de er under 20 år, og ung-voksenkort hvis de er over 20 år, eller fyller 20 år under skolegangen. Prisdifferansen mellom ung-voksenkort og ungdomskort refunderes halvårlig. Informasjon om dette får du på skolen. I områder med mindre utbygd rutetilbud kan elever fortsatt få utdelt skolereisekort. Dette gjelder Ålefjær, nord for Jærnesheia, Ytre Randesund, nord for Samkom, Ravnås og Drivenes, vest for Oftenes/Samfundets skole og Lohne og nord for Stokkeland.

 
Dispensasjon fra opplæringsloven § 7-2
Ifølge § 10-3 i forskrift til opplæringsloven kan det søkes om dispensasjon fra plikten til å sørge for gratis skoleskyss etter § 7-2 i opplæringsloven. Denne dispensasjonen må fornyes årlig, gjennom søknad til Fylkesmannen i Vest-Agder som har myndighet til å innvilge dispensasjon.

Hvorvidt dispensasjonen innvilges baserer seg på oppfylte vilkår:

  • Fylkeskommunen må ha en ordning med subsidierte rabattkort for ungdom, og prisen på kortet må ikke overstige 50 % av vanlig månedskort for voksne.
  • Et rabattkort må omfatte ordinære reiser til og fra skole, arbeid og fritidsaktiviteter.
  • Rabattkortet må i tillegg til ordinær skoleskyss kunne brukes både på dagtid og kveldstid, alle dager. De aktuelle kollektive transportmidlene som rabattkortet gjelder for, må være godt utbygd med jevnlige avganger
  • Ordningen må omfatte minst hele skoleåret.

Transport for funksjonshemmede elever
For funksjonshemmede elever skal fylkeskommunen om nødvendig sørge for fri skoleskyss uten hensyn til reiselengden. Retten gjelder kun i den utstrekning skyssbehovet kan dokumenteres ved attest fra lege. Agder Kollektivtrafikk behandler disse søknadene. Søknadsskjema finner du her.

Tilskudd til privat skyss
I særlige tilfeller, og etter søknad, kan det godkjennes at skyssberettigede elever bruker privat skyssmiddel på hele eller deler av skoleveien.. Søknad behandles av Vest-Agder fylkeskommune, og mer informasjon om dette kan du finner her. Bruk dette søknadskjemaet, som sendes via skolen til fylkeskommunen. 

Elever ved videregående skoler i annet fylke
Elever som går på videregående skoler i andre fylker har rett på skoleskyss dersom elevplassen er kjøpt av Vest-Agder fylkeskommune. Skyss mellom hybel og skole dekkes da under samme vilkår som øvrig skyss, og etter billigste reisemåte med kollektive transportmidler. Utgifter til skyss dekkes halvårig etter søknad. Eleven er selv ansvarllig for å søke om skoleskyss til Vest-Agder fylkeskommune snarest mulig etter skolestart. Bruk samme søknadsskjema som for "tilskudd til privat skyss", se høyre kolonne. Elever som bor på hybel/internat har ikke rett til skyss hjem i helgene. Fylkeskommunen har heller ikke ansvar for skyss når eleven velget et annet tilbud om videregående opplæring enn det fylkeskommunen tilbyr.  

Ungdomskort og Ungvoksen-kort
Ungdomskort kan kjøpes av alle mellom 16-19 år, og kortet er gyldig i 30 dager, i alle soner og på alle ordinære busser i hele Agder. Ungvoksen-kortet (tidligere kalt studentkort) kan kjøpes av alle mellom 20-29 år. Kortet er gyldig i 30 dager, i alle soner og på alle ordinære busser i hele Agder.

 
Prisdifferansen mellom ungdomskort og ung-voksenkort refunderes halvårlig etter søknad. Informasjon om dette fås på skolene, og søknadsskjema finner du her.