Samferdselsstatistikk Vest-Agder 2017 presenterer statistikk knyttet til ulike samferdselsområder i fylket som sammen gir et godt grunnlag for å vurdere utviklingen i trafikkbildet i Vest-Agder de siste årene.

Samferdselsstatistikk 2016
Rapporten for 2017 ble behandlet 29. august 2018 i utvalgsmøte for Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø og presenterer blant annet fylkets statistikk på følgende områder:

 • Befolkningsutvikling og pendling
 • Infrastruktur og trafikktellinger
 • Drift og vedlikehold på fylkesveinettet
 • Bompasseringer
 • Kjøretøy og drivstoff – Særlig om elbiler
 • Trafikksikkerhet og ulykker
 • Gods- og næringstransport på vei
 • Sjøtransport
 • Kollektivtransport - Buss
 • Kollektivtransport - Jernbane
 • Transporttjenesten for funksjonshemmede
 • Fylkeskommunale ferjesamband
 • Sykkel
 • Lufttransport
 • Drosje

Rapporten for 2017 kan du lese her.

Kort sammendrag: 
Fylkets befolkning øker og denne sees særlig i Kristiansandsregionen. Kristiansand kommune har i tillegg stor innpendling fra både Aust-Agder og andre kommuner i Vest-Agder.  

Jevnt over viser tallene fra Statens vegvesen at totaltrafikken på vei har økt i perioden 2009-2017. Med unntak av E18 Vesterveien og Rv. 9 Grim har alle tellepunktene hatt en økning i perioden fra 2009-2017.

Statistikken fra bomstasjonene i Kristiansand viser at den totale trafikken har gått ned fra 2009 til 2017. De siste året har nedgangen i bommene i Kristiansand vært minimal. I rushtiden går trafikken ned fra 2012-2017. Det er likevel noe vekst ved bomstasjonene E18 Bjørndalssletta og E39 Vesterveien i rushtiden.  Dette kan tyde på at trafikantene i Kristiansand i stor grad benytter seg av andre transportformer, som kollektivtransport, sykkel og gange. En mulig forklaring til økningen i totaltrafikken på tellepunktene langs vei kan tillegges næringstrafikk og trafikk som skal videre ut av Kristiansand.

Der man ser en nedgang i all trafikk gjennom bomstasjonene i Kristiansand, ser man økning i samme periode i Lister. Økningen kan ha sammenheng med gjennomførte veiinvesteringer som følge av Listerpakken, deriblant på Fv. 465 Gjervollstad, som har bidratt til å forkorte reisetiden for innbyggere i Farsund og i større grad lagt til rette for pendling til eksempelvis Kvinesdal og Flekkefjord.

Statistikken viser at innføringen av rushtidseffekt i Kristiansand har hatt en effekt på folks reisevaner og holdninger. Dette vises ved nedgang i antall biler som passerer bommene i rushtidstimene, hvor det er innført høyere bomavgift. Parallelt ser man en økning i antall passasjerer som reiser med buss, noe som tyder på at rushtidsavgiften har påvirket innbyggerne til å velge et grønnere transportalternativ. I andre deler av fylket, hvor det ikke er et dekkende kollektivtilbud og ingen lignende restriktive tiltak, vil innbyggerne i stor grad fortsatt velge bilen. Dette synliggjøres i statistikken fra bomstasjonene i Lister som viser en økning i totaltrafikk på 31,2 % fra 2010-2017. I tillegg preges regionene utenfor Kristiansandsregionen av å ha spredte arbeidsplasser som gjør det nødvendig for innbyggerne å kjøre bil i forbindelse med arbeidsreiser/fritidsreiser. I tillegg kommer innbyggerne som må pendle til arbeidssted i andre omkringliggende kommuner.

Trafikktallene bør sees i sammenheng med befolkningsvekst i fylket. Selv om Vest-Agder, og da særlig Kristiansand, har hatt befolkningsvekst, gir ikke dette nødvendigvis utslag i rushtrafikken. Dette kan tyde på at reisende i Vest-Agder ikke nødvendigvis bruker personbil mindre totalt sett, men at de har funnet andre fremkomstmidler i rushtiden. Den økende populariteten til elbiler påvirker trafikkbildet i fylket. Både i Kristiansand og i Lister ser man en stor økning i antall passeringer elbiler i bomstasjonene. I tillegg har andelen nye og bruktimporterte elektriske biler i fylket økt fra 2016 til 2017. 

Kollektivtrafikken i Vest-Agder har hatt en økning på totalt 2,2 % fra 2016 til 2017 og NSB Regiontog på Sørlandsbanen har hatt nedgang fra 2016 til 2017.

Kristiansand havn har hatt svak nedgang i antall passasjerer og økt andel godstransport (i tonn) på ferjeterminalen, mens antall TEU-containere på containerterminalen har hatt en nedgang på nesten 15 % fra 2016 til 2017. 

Antallet drept i trafikken i Vest-Agder har gått ned til ett rekordlavt antall i 2017, mens antallet som er hardt skadd i trafikken i fylket har økt. Av de ulike kategoriene for ulykker er det særlig utforkjøringer som er involvert når det kommer til ulykker med hardt skadde og drepte.

 

 

 

 

Saksbehandlere

Ann Sherin Skollevold 

38 07 47 07

ansk55@vaf.noElisabeth H. Mathisen

38 07 47 20

elma11@vaf.no