Du har kanskje hørt om fraværsgrensen på 10 % som ble innført til skoleåret 2016/17. Men hva innebærer egentlig denne?

Nytt for skoleåret 2016/17 er en fraværsgrense hvor elever som har mer enn 10 % udokumentert fravær, får ikke halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen. Selv om du ikke får halvårsvurdering til jul, kan du få standpunktkarakter hvis du har mindre enn 10 % fravær i faget gjennom hele skoleåret. Det er viktig at du holder en oversikt over fraværet ditt.

Den nye regelen står i forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd.

 

Fraværsgrense på 15 % for noen få

Rektor kan avgjøre om elever i en vanskelig livssituasjon skal få karakter hvis de har udokumentert fravær på under 15 %. Dette vil kun gjelde noen få elever, og årsaken til fraværet vil være avgjørende. Rektor kan ikke godta fravær over 15 %. Ta kontakt med rektor hvis du mener dette gjelder deg.

Har du dokumentert gyldig fravær, kan du holde dette utenfor fraværsgrensen

Hvis du har skriftlig dokumentasjon på at fraværet ditt har en gyldig grunn, regnes fraværet ikke med i fraværsprosenten. Du kan trekke fra ubegrenset antall fraværstimer med unntak av religiøse høytider der du kun kan trekke i fra to dager.

Her er en oversikt over fravær du kan trekke fra på fraværsgrensen og hvilken dokumentasjon du må levere til skolen:

 

Fraværsgrunn

Eksempel

Dokumentasjon

Helsegrunner

Sykdom

Legetime

Tannlegetime

Psykologtime/BUP

Fysioterapeuttime

 

Erklæring om fraværet fra helsesøster, lege, tannlege, psykolog, fysioterapeut etc. Det er ikke nok med melding fra foreldre ved sykefravær.

Velferdsgrunner

Omsorgsoppgaver, f. eks for eget barn

Begravelse

Dåp

Bryllup

 

Erklæring fra foreldre eller myndige elever

Arbeid som tillitsvalgt

Tillitsvalgt i fagforeninger, Elevorganisasjonen mm.

 

Dokumentasjon fra organisasjonen

Politisk arbeid

Arbeid i et ungdomsparti

Ungdomsråd, ungdomshøring

Ev. Elev-organisasjonen

 

Dokumentasjon fra organisasjonen

Hjelpearbeid

Arbeid for en frivillig organisasjon

Dokumentasjon fra organisasjonen

Lovpålagt oppmøte

 

Rettssak

Sesjon

Relevant dokumentasjon

Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur

 

NM, EM, VM, og andre internasjonale mesterskap

Kulturelle arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå

 

Relevant dokumentasjon

Religiøs høytid

Religiøse høytider innen andre trossamfunn enn den norske kirke

Relevant dokumentasjon

NB: Maksimalt to dager kan trekkes fra!

 

Rektor har siste ordet når det gjelder hvilken dokumentasjon skolen kan akseptere og ikke. Husk å ta en kopi av dokumentasjonen før du leverer den til skolen slik at du selv har full oversikt over dokumentasjonen på fraværet ditt.

Det er ikke nødvendig å dokumentere fravær før du krysser 10 % grensa, men det er lurt. Ved å dokumentere fravær underveis og ta vare på kopi av dokumentasjonen, er du godt forberedt dersom det skulle oppstå noe slik at du plutselig får fravær.

 

Dette er ikke fravær, selv om du er ute av timen

Hvis du er ute av skoletimen på grunn av en elevrettighet, er det ikke fravær.

Eksempler er:

 • Samtale med rådgiver, lærer eller rektor
 • Møte med PP-tjenesten
 • Elevrådsarbeid godkjent av skolen
 • Organisert studiearbeid avtalt med faglærer eller rektor på forhånd

Dette regnes som fravær

Dette er fravær du ikke kan trekke fra på fraværsgrensen:

 • Bortvisning
 • Kjøretimer
 • Lokale eller regionale arrangementer som skolen ikke gir fri til, for eksempel kretsmesterskap
 • Politisk streik der elevene streiker
 • Fravær hvor du ikke kan dokumentere gyldig grunn

Hvilket fravær kommer på vitnemålet?

Regelen for hvilket fravær som kommer på vitnemålet er akkurat som før. I utgangspunktet kommer alt fravær på vitnemålet, men ti hele dager per år kan trekkes fra dersom du dokumenterer gyldig fraværsgrunn som ovenfor. Sykefravær må dokumenteres med legeerklæring, og du kan kun trekke fra fraværsdager fra og med fjerde sykedag ved sykdom på mer enn tre dager. Kronisk syke kan få trukket fra fravær fra dag én. Maksimalt antall dager du kan trekke fra på vitnemålet er uansett ti. Fravær med gyldig grunn utover de ti dagene du har trukket fra, kommer på vitnemålet. Men hvis fraværet er dokumentert med gyldig grunn, kan det holdes utenfor fraværsgrensen.

Her er tre eksempler på sykefravær og hvordan det slår ut:

 

Eksempel 1: Anne har kyssesyken.

Anne har fått kyssesyken og er borte fra skolen 20 skoledager. Hun har fått sykemelding for hele perioden av legen.

 • Fraværsgrensen: Alt dette fraværet kan unntas fraværsgrensen.
 • Vitnemålet: 10 dager kan slettes på vitnemålet, men kun fra sykedag nr. 4. Fraværsdagene nr. 14-20 kommer på vitnemålet, men Anne får skolen til å legge ved legeerklæringen til vitnemålet slik at grunnen til fraværet kommer fram.

 

Eksempel 2: Petter har migrene

Petter (17) har migrene og må holde sengen noen dager i løpet av året. Legen har skrevet en legeerklæring til skolen om at Petter har en kronisk lidelse. Petters foreldre har avtalt med rektor at de leverer melding for dagene når Petter er syk på grunn av migrenen. Når Petter fyller 18, kan han selv skrive en egenmelding.

 • Fraværsgrensen: Alt dette fraværet kan unntas fraværsgrensen.
 • Vitnemålet: Petter kan få slettet ti av fraværsdagene på vitnemålet. Fordi han er kronisk syk, kan han få slettet dokumentert sykefravær fra dag 1.

 

Eksempel 3: Fatima får omgangssyken

Fatima føler seg uggen på skolen og stikker innom helsesøster før hun går hjem. Hun blir liggende med omgangssyke i fire dager. Helsesøster dokumenterer dette med en erklæring.

 • Fraværsgrensen: Alt dette fraværet kan unntas fraværsgrensen.
 • Vitnemålet: Fordi Fatima ikke kom seg til legen, kan hun ikke få slettet dag fire av fraværet på vitnemålet.

 

Du risikerer å få «Ikke vurdert» selv uten å bryte fraværsgrensa!   

Læreren skal fortsatt vurdere om han eller hun har tilstrekkelig med vurderingsgrunnlag for å sette karakter i det enkelte faget. Det vil si at du kan risikere å få «Ikke vurdert», IV, selv uten å bryte fraværsgrensa! Det avhenger blant annet av om du har vært borte ved mange prøver og framføringer og om du har vært aktiv i timene. Halvårsvurderingen og vurderingene du får underveis kan nå telle med på standpunktkarakteren.

Skolen skal varsle deg som elev, og foreldrene dine om du er under 18 år, med en gang det er fare for at du ikke har vurderingsgrunnlag i et fag. Etter varselet skal du ha mulighet til å rette dette opp og få et vurderingsgrunnlag.

Anne fra eksempelet over hadde vært borte på to geografiprøver før hun fikk kyssesyken. Hun fikk derfor varsel om «Ikke vurdert» i faget geografi etter to ukers sykdom. Hun tok kontakt med geografilæreren og avtalte at hun kunne levere en fagartikkel og få denne vurdert. Anne var tilstede ved alle prøvene resten av året og fikk standpunktskarakter.

 

Hva skjer når du bryter fraværsgrensen?

Du skal få skriftlig varsel når det er fare for at du overskrider fraværsgrensen. Når du har over 10 % udokumentert eller ugyldig fravær i ett fag i løpet av et skoleår, kan du ikke få standpunktkarakter. For elever med fravær knyttet til en vanskelig livssituasjon kan rektor bestemme at grensen er 15 %. Du har da følgende muligheter:

 • Fortsette som elev: Fortsette som elev i faget, levere oppgaver og få underveisvurdering av læreren. Du kan få sluttvurdering uten karakter, men du får ikke halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Du kan ta faget som privatist et senere semester. Du får ikke være elev og privatist på en gang, jf. forskrift til opplæringslova § 3-10 første ledd. Utdanningsetatens inntakskontor vurderer om du får fortsette videre i Vg2 eller Vg3 i mellomtiden.
 • Privatist: Slutte som elev i faget og gå opp som privatist med en gang. Fristen for å melde seg opp som privatist finner du på https://www.privatistweb.no
 • Bytte fag eller skole: Hvis du får bytte fag eller skole, settes fraværet til null.

På standpunktkarakterer har du klagerett, også hvis du får «Ikke vurdert», IV, fordi du har mer enn 10 % fravær. Skolen skal følge opp elever som har mye fravær tett!

 

Teksten er lånt av elev- og lærlingombudet i Oslo

av stgr8, publisert 17. august 2016 | Skriv ut siden