Vest-Agder fylkeskommunes veileder for spesialundervisning

Hvem kan få spesialundervisning?
Elever som ikke kan lære nok gjennom den vanlige opplæringen på skolen, kan ha rett til spesialundervisning.
  
Hvordan kan jeg søke om spesialundervisning?
Skolens rådgiver hjelper elever/foresatte som ønsker å søke om spesialundervisning.

Hvem bestemmer om en elev skal få spesialundervisning?
Det er fylkeskommunen som gjør vedtak om spesialundervisning, på grunnlag av en sakkyndig vurdering fra PPT. Vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og i tilfelle hva slags opplæring eleven bør få. Vest-Agder fylkeskommune arbeider for at så mange elever som mulig skal følge nasjonale læreplaner og delta i ordinær opplæring. Derfor legger vi stor vekt på tilpasset opplæring i verksted og klasserom.

Hvordan bestemmes innhold og form i spesialundervisningen?
Det er elevens muligheter for utvikling som avgjør hva slags opplæring eleven skal få. Opplæringsloven sier at spesialundervisning skal sikre at eleven får et forsvarlig utbytte av opplæringen, både i forhold til andre elever, og til de målene som er realistiske for eleven. Skolen lager en individuell opplæringsplan (IOP) for alle elever som får spesialundervisning. Elever som får spesialundervisning skal ha det samme totale undervisningstimetallet som andre elever (forskrift til opplæringsloven § 5-1).